KONTAKT OS HER:
Revitax
Ewaldsgade 5
2200 København N


Tlf: 33 91 22 01
CVR: 10068851

revitax@revitax.com


MEDARBEJDERE:
Klik her >>VIL DU KONTAKTES:
Udfyld venligst nedenstående

kontaktformular:

 
 
 

Revifax 2013

Revifaxen er et nyhedsbrev, som vi udgiver. I Revifaxen orienterer vi løbende om ændringer i skatte- og afgiftspraksis og om forventede eller vedtagne ændringer i skatte-og afgiftslovgivningen.

Som navnet siger, sendes Revifaxen pr. fax til revisorer, advokater og andre abonnenter. Abonnementet kan dog også foregå pr. e-mail. De Revifaxer, der offentliggøres her på hjemmesiden, er mindst 3 måneder gamle. Ønskes Revifaxen modtaget samme dag, som den udsendes, skal der tegnes et abonnement.
Vi har nedenfor indsat tidligere udsendte Revifaxer for 2013.

 

 

30/12/2013 1124 Godt nyt og Godt nytår SKAT har udsendt et styresignal om fordeling mv. af personfradrag, når en person har lempelsesberettiget udenlandsk indkomst. SKAT vil genoptage skatteberegningerne for indkomståret 2010 og senere.
20/12/2013 1123 Restskat for 2013 SKAT har offentliggjort de nye rentesatser for restskat.
19/12/2013 1122 Fri bil for hovedaktionær og forlænget ligningsfrist Såvel Østre Landsret som Vestre Landsret har netop afsagt en dom, hvor landsretterne fandt, at den forlængede ligningsfrist på 5 år også gælder, når en hovedaktionær skal beskattes af fri bil.
05/12/2013 1121 Lovforslag om ændrede rentesatser for personers restskat mv. og selskabsskat Skatteministeren har fremsat lovforslag, der ændrer fastsættelsen af rentesatser for såvel personers restskat mv. og selskabsskat.
05/12/2013 1120 Lovforslag om exitbeskatning af selskaber Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 91), der giver mulighed for henstand med skatten ved et selskabs overførsel af aktiver og passiver til et udenlandsk hovedkontor eller selskabets faste driftssted i udlandet, når overførslen sker til et land, der er medlem af EU/EØS.
04/12/2012 1119 Ændring af moms- og afgiftsregler Med virkning fra den 1. januar 2014 ændres en række moms- og afgiftsregler.
04/12/2013 1118 Ændrede rentesatser for restskat er på vej Nyt lovforslag for rentesatser på vej.
03/12/2013 1117 Restskat for 2013 SKAT har offentliggjort de rentesatser, der gælder for personers restskat for indkomståret 2013. Restskat udgør summen af skyld skat og AM-bidrag. Ved betaling senest den 1. juli 2014 udgør renten 6,2 % p.a. Ved betaling efter denne dato udgør procenttillægget 8,2 %. Det er ikke en skrivefejl - satserne er mere end fordoblet i forhold til sidste år.
03/12/2013 1116 Salg af forældrelejlighed fra selskab til hovedanpartshaver Højesteret har afsagt en dom om, hvilken salgspris, der skal anvendes, når en forældrelejlighed sælges til hovedanpartshaveren. Dommens resultat er værdien i handel og vandel, idet udlejning til børn ikke er nogen "byrde".
29/11/2013 1115 Personfradrag og udenlandsk indkomst Skatteministeriet vil tage bekræftende til genmæle overfor EU-kommissionen angående personfradragets fordeling mellem dansk og udenlandsk indkomst
25/11/2013 1114 Solcelleanlæg og husstandsvindmøller SKAT har den 22. november 2013 udsendt et styresignal om, at der fortsat kan ske momsregistrering af solcelleanlæg monteret på private boliger og husstandsvindmøller 
22/11/2013 1113 Skattefrie dødsboer - boslod Skatterådet har afgivet fire bindende svar om skifte af uskiftet bo i henholdsvis længstlevendes live og ved dennes død
21/11/2013 1112 Lovforslag om grænseoverskridende skattefri omstrukturering inden for de "tre" EØS-lande Lovforslag om skattefri omstrukturering over landsgrænser og nedslag i ejendomsværdiskat for pensionister bosat i udlandet
21/11/2013 1111 Lovforslag om indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatning Skatteministeren har fremsat lovforslag (L81) om indgreb mom omgåelse af udbyttebeskatning
20/11/2013 1110 Lovforslag om ejendomsvurderinger Lovforslag om ændring af vurderings- og tinglysningsafgiftsloven
12/11/2013 1109 Fjernsynsudsendelser "indbragte" 40 mio. kr. Skatteministeren har præsenteret nogle nye initiativer, som skal styrke indsatsen mod skattely 
11/11/2013 1108 Swapaftaler i personligt drevne virksomheder Landsskatteretten har truffet en afgørelse (SKM2013.772.LSR) vedrørende fradragsret for tab på swapaftale med tilknytning til en persons erhvervsmæssige virksomhed
07/11/2013 1107 Nye kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter Skatteministeriet har fastsat nye kapitaliseringsfaktorer til brug for beregningen af formueskattekursen for unoterede aktier og anparter 
07/11/2013 1106 Skattelovforslag Skatteministeren har fremsat to lovforslag i Folketinget
24/10/2013 1105 Momsafregning og kredittider Som led i regeringens vækstplan ændres afregningsperioder for moms afhængig af virksomhedens årlige omsætning, og der gives tillige ekstra kredit med hensyn til betaling
23/10/2013 1104 Indtræden af fuld skattepligt ved arbejde i Danmark

SKAT har udsendt et styresignal, der beskriver ny praksis for "tilladte" antal arbejdsdage i Danmark, inden der indtræder fuld skattepligt, når personen råder over en dansk helårsbolig  

14/10/2013 1103 Annullering af skærpede dokumentationskrav ved EU-afhentningskøb

SKAT trækker sit styresignal om skærpede dokumentationskrav ved afhentningskøb i forbindelse med EU-handel tilbage

10/10/2013 1102 Reducering af vandafledningsbidrag Virksomheder med et stort vandforbrug kan fra 1. januar 2014 opnå en afgiftsbesparelse 
04/10/2013 1101 Acontoskat for selskaber

Beskrivelse af reglerne om acontoskat for selskaber

03/09/2013 1100 Betal ikke for tidligt SKAT Skattekontoen er fra og med den 2. september 2013 klar i TastSelv Erhverv 
02/09/2013 1099 Frist for anmodning om momsrefusion i andre Eu-lande Fristen for at anmode om refusion af moms betalt i andre EU-lande i 2012 udløber den 30. september 2013 
05/08/2013 1098 Fejl i ejendomsvurderinger - Hvilken betydning har det? Hvornår kan det have haft betydning for, at man har betalt for meget i skat m.v., hvis ens ejendom har været vurderet forkert   
14/08/2013 1097 Kapitalafkastsatsen for 2013 SKAT har beregnet kapitalafkastsatsen for indkomståret 2013 
26/08/2013 1096 Skattekonto Alle virksomheder får en skattekonto 
31/07/2013 1095 Udlån fra virksomhedsordningen Dom fra Højesteret om, at private udlån fra virksomhedsordningen anses som en hævning
31/07/2013 1094 Ændring af overenskomsten med Luxembourg Der er indgået en protokol mellem regeringerne, der ændrer beskatningsretten til private pensionsordninger
10/07/2013 1093 Ny samarbejdsaftale mellem Danmark og Luxembourg Aftale om at Danmark fremadrettet vil kunne beskatte pensionister
09/07/2013 1092 Genoptagelse af sager om befordringsfradrag m.v. ved objektivt skattefritaget lønindkomst Styresignal om genoptagelse (SKM2013.296.LSR)
01/07/2013 1091 Husstandsvindmøller og solcelleanlæg Udskydelse af fristerne for afmeldelse fra momsregisterering
01/07/2013 1090 Udskydelse af virkningstidspunkt for skærpede dokumentationskrav ved EU-afhentningskøb SKAT udskyder virkningstidspunktet for skærpede dokumentationskrav ved EU-afhentningskøb
24/06/2013 1089 Arbejdsudleje - permanent outsourcing Skatterådet har på det seneste afgivet en række bindende svar om arbejdsudleje
17/06/2013 1088 Anfordringslån til voksne børn Kommentar til artikel i Jyllandsposten
11/06/2013 1087 Momsfradrag i forbindelse med overarbejdsbespisning Landsskatteretten har for nyligt truffet to afgørelser, som giver virksomheder større mulighed for at opnå fradragsret for moms af udgifter til bespisning af medarbejdere i forbindelse med overarbejde
21/05/2013 1086 Ejendomsværdiskat udenlandske ejendomme

Offentliggørelse af indekstal og afstandsprocent til beregning af ejendomsværdiskat

13/05/2013 1085 Skattelovforslag - Vækstplanen

Gennemgang af udkast til de skatteforslag, der skal gennemføre aftalen om vækstplan.dk

25/04/2013 1084 2. del af Vækstplan DK Kort beskrevelse af 2. del af Vækstplan DK
22/04/2013 1083 Delaftale om Vækstaftale DK Kort beskrivelse af indgået vækstaftale
21/03/2013 1082 Skærpelse af praksis vedrørende EU-afhentningskøb

SKAT har netop udsendt et styresignal hvor Skatteministeriet skærper minimumkravene til dokumentationen for, at en dansk sælger er berettigede til momsfritagelse efter momslovens § 34 i forbindelse med afhentningskøb

 

12/03/2013 1081 Kost og logi ved arbejdsudleje

Landskatteretten har truffet en afgørelse om skattefrihed for kost og logi for arbejdsudlejede personer

 

28/02/2013 1080 Vækstplan DK for skatteområdet

Regeringen har fremlagt Vækstplan DK, som blandt andet betyder, at vi kan forvente nogle ændringer på skatteområdet

 

13/02/2013 1079 Beskatning af aktionærlån

Skatterådet har afgivet et bindende svar om, hvorvidt et sælgerpantebrev udstedt i forbindelse med salg af en ejendom til hovedanpartshaveren ville blive kategoriseret som et anaprtshaverlån der udløste beskatning

 

07/20/2013 1078 Acontoskat for selskaber

Beskrivelse af reglerne om acontoskat for selskaber

 

10/02/2013 1076 Gældskonvertering i koncernforhold, skattefri overkurs og underskudsbegrænsning

Ny afgørelse fra Skatterådet refereret i SKM2013.73.SR

 

30/10/2013 1075 Forslag til klagestruktur

Skatteministeriet har sendt et lovforslag i høring om ændring af klagestrukturen på skatteområdet

 

25/01/2013 1074 Ændring af fraflytterbeskatning på aktier

Kommissionen har bedt Danmark om, at ændre reglerne omkring exitbeskatning af aktier

 

22/01/2013 1073 Forhøjelse af lønsumsafgiften Med virkning fra den 1. januar 2013 er satserne for afregning af lønsumsafgift blevet forhøjet
21/01/2013

1072

Moms ved langtidsudlejning af transportmidler

Ændring af reglerne om moms ved langtidsudlejning af transportmidler

 

16/01/2013 1071 Solcelleanlæg og husstandsvindmøller SKAT har udsendt et styresignal omkring afmeldelse af momsregistrering af solcelleanlæg og husstandsvindmøller
14/01/2013 1070 Airconditionanlæg

Lempelse af reglerne for opgørelse af ikke godtgørelsesberettigede energiafgifter vedrørende airconditionsanlæg

09/01/2013 1069 Moms af porteføljeforvaltning SKAT har udsendt et styresignal om den moms- og lønsumsafgiftsmæssige behandling af porteføljeforvaltning
04/01/2013 1068 Dagsbeviser Dagsbeviser til brug for privat kørsel i gulpladebiler kan nu købes på SKATs hjemmeside
03/01/2013 1067 Solcelleanlæg Tilpasning af støtte til solcelleanlæg og andre små vedvarende energianlæg

 

Skatterådgivning København | Skatterådgiver siden 1987
UK Version