KONTAKT OS HER:
Revitax
Ewaldsgade 5
2200 København N


Tlf: 33 91 22 01
CVR: 10068851

revitax@revitax.com


MEDARBEJDERE:
Klik her >>VIL DU KONTAKTES:
Udfyld venligst nedenstående

kontaktformular:

 
 
 

Revifaxen 2014

Revifaxen er et nyhedsbrev, som vi udgiver. I Revifaxen orienterer vi løbende om ændringer i skatte- og afgiftspraksis og om forventede eller vedtagne ændringer i skatte-og afgiftslovgivningen.

Revifaxen sendes pr. mail til revisorer, advokater og andre abonnenter. De Revifaxer, der offentliggøres her på hjemmesiden, er mindst 3 måneder gamle. Ønskes Revifaxen modtaget samme dag, som den udsendes, skal der tegnes et abonnement.
Vi har nedenfor indsat tidligere udsendte Revifaxer for 2014.

29/01/2014 1125 Fremrykning af skattelettelser Folketinget har vedtaget lovforslag L 103, der fremrykker nogle af de skattelettelser, der blev vedtaget i sommeren 2013.
06/02/2014 1126 Henstand ved exitbeskatning af selskaber Folketinget har i dag vedtaget L 91 om henstand med skat ved exitbeskatning af selskaber.
13/02/2014 1127 Acontoskat for selskaber Beskrivelse af reglerne om acontoskat og selskaber.
26/02/2014 1128 Udlån fra virksomhedsordning ikke anset for hævning Den første afgørelse, hvor udlån fra virksomhedsordningen ikke blev anset for en hævning, er offentliggjort.
27/02/2014 1129 Lovforslag om indberetning af selskabers uudnyttede underskud mv. Skatteministeren har fremsat et lovforslag, der blandt andet indeholder pligt til, for selskaber, at indberette "gamle" uudnyttede underskud, pligt til indberetning af køb af visse investeringsforeningsbeviser for at opnå eventuel tabsfradrag og selvangivelse af kildeartsbegrænsede som betingelse for modregningsadgang.
28/02/2014 1130 Momskompensation for almenvelgørende foreninger mv. Reglerne for momskompensation for almenvelgørende foreninger mv. er ændret væsentligt. De nye regler får allerede virkning, når foreninger mv. senest den 1. juli 2014 ansøger om kompensation for udgifter til købsmoms afholdt i 2013, og vil givetvis medføre et lavere kompensationsbeløb til den enkelte forening mv. end hidtil.
04/03/2014 1131 Fuld dansk skattepligt og bestyrelsesarbejde Landsskatteretten har afsagt kendelse om indtræden af fuld dansk skattepligt ved deltagelse i èt bestyrelsesmøde i Danmark. Landsskatteretten fandt efter en konkret vurdering - i modsætning til Skatterådet - at der ikke ville indtræde fuld dansk skattepligt.
11/03/2014 1132 Moms på betalingsgebyrer Mange netbutikker har hidtil opkrævet betalingsgebyrer hos sine kunder uden at afregne moms af disse gebyrer. Ifølge SKAT har betalingsgebyrer opkrævet af netbutikker imidlertid været momspligtige siden den 23. januar 2012, dog kun såfremt gebyret har været knyttet til momspligtigt salg af varer eller ydelser.
12/03/2014 1133 Arbejdsudleje eller entreprisekontrakt I et bindende svar fra Skatterådet om en delentreprise i et byggeprojekt er det godkendt, at der ikke var tale om arbejdsudleje, selv om der tilsyneladende ikke var sket permanent outsourcing.
22/04/2014 1134 Momsfradrag i forbindelse med overarbejdsbespisning Landsskatteretten har netop afsagt en kendelse om, at en revisionsvirksomhed ikke har fradragsret for moms af udgifter til bespisning af medarbejdere i forbindele med overarbejde.
24/04/2014 1135 Beskatning mv. af fri bil udlejet fra selskab til personlig virksomhed Højesteret har afsagt en dom, hvor en hovedaktionær skulle beskattes af fri bil, der alene var benyttet "privat" i den af ham ejede personlige virksomhed.
09/05/2014 1136 Man skal ikke tro på alt, som skrevet står I går blev der offentliggjort et bindende svar fra Skatterådet på SKATs hjemmeside. Svaret på spørgsmål 3 er ikke korrekt.
15/05/2014 1137 Værnsregel mod omgåelse af udbyttebeskatning ved omstruktureringer Folketinget har vedtaget L 81, som omhandler udbyttebeskatning af kontante udligningssummer i forbindelse med såvel skattefrie som skattepligtige omstruktureringer/aktieoverdragelser.
15/05/2014 1138 Ejendomsværdiskat udenlandske ejendomme Selvangivelsesfristen for personer, der ejer udenlandske ejendomme, er den 1. juli 2014. SKAT har netop offentliggjort indekstal og afstandsprocent (SKM2014.353), så ejendomsværdiskatten kam beregnes.
19/05/2014 1139 Almenvelgørende fonde og foreninger - krav om ny godkendelse Skatteministreriet har udstedt bekendtgørelse nr. 282 af 26. marts 2014 om godkendelse af fonde og foreninger efter ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3. Godkendele er en betingelse for, at giver har fradragsret for gaver mv.
28/05/2014 1140 Indberetning af underskud mv. Folketinget har vedtaget L 144, som blandt andet betyder, at selskabers uudnyttede underskud fra og med 2002 skal indberettes til SKAT. Men til gengæld bliver der så lidt længere frist med indsendelsen af selskabers selvangivelse for indkomståret 2014.
11/06/2014 1141 Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen Skatteministeren har i dag fremsat lovforslag (L 200), der skal rette op på "misbrug" af virksomhedsordningen i relation til privat gæld.
23/06/2014 1142 Lempelse for sikkerhedsstillelse mv. i virksomhedsordningen Regeringen og Venstre er blevet enige om "Skitse til Vækstpakke 2014". De foreslåede stramninger i virksomhedsordningen (L 200) er også kommet i spil i denne forbindelse.
23/06/2014 1143 Lempelse af praksis med hensyn til arbejdsudleje SKAT har udsent et styresignal, som "præciserer", hvornår der skattemæssigt er tale om arbejdsudleje.
07/07/2014 1144 Fri bil for hovedaktionær og forlænget ligningsfrist Højesteret har netop afsagt en dom, hvorefter den forlængede ligningsfrist på 5 år også gælder, når en hovedaktionær skal beskattes af fri bil.
14/08/2014 1145 Lovforslag L 200 om ændringer i virksomhedsordningen Lovforslag L 200 om "Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen" har været sendt i høring, og Skatteministeriet er nu kommet med kommentarer til høringssvarene.
14/08/2014 1146 Aktionærlån SKAT har offentliggjort et udkast til styresignal, hvor der gives en række eksempler på, hvornår og hvordan, der skal ske beskatning af aktionærlån.
19/08/2014 1147 Genoptagelse - genbeskatning af underskud ved ophør af udenlandsk fast driftssted EU domstolen har netop fastslået , at de danske regler fra før 1. januar 2005 om genbeskatning af underskud i udenlandske faste driftssteder er i strid med etableringsfriheden.
04/09/2014 1148 Ændringsforslag til L 200 om virksomhedsordningen Vores nye skatteminister fremsatte i går ændringsforslag til L 200 om virksomhedsordningen, men det har ikke hjulpet, at der er kommet en ny minister på posten.
09/09/2014 1149 L 200 om værnsregler i virksomhedsordningen er vedtaget Folketinget har i dag vedtaget L 200, hvor "hovedoverskriften" er, at der ikke kan foretages opsparing af overskud i virksomhedsordningen, hvis indskudskontoen er negativ, eller aktiver i virksomhedsordningen stilles til sikkerhed for privat gæld.
10/09/2014 1150 Passivpost eller handel med skatten Landsskatteretten afsagde den 5. september 2014 med stemmerne 2-1 en afgørelse, hvor det efter Landsskatterettens opfattelse ikke er muligt at "handle med skatten" ved skattemæssig succession af opsparet overskud, når der ikke kan ske skatemæssig succession af aktivet.
10/09/2014 1151 Omvendt betalingspligt ved handel med elektronik (mobiltelefoner, bærbare computere mv.) Den 1. juli 2014 trådte nye regler i kraft vedrørende indenlandsk omvendt betalingspligt ved handel med elektronik (mobiltelefoner, bærbare computere, tablet-pc'er, spilkonsoller og integrerede kredsløbsanordninger).
18/09/2014 1152 Tab på debitorer - genoptagelse (præcisering af praksis) SKAT har netop udsendt et styresignal offentliggjort i SKM2014.645, hvor reglerne om momsfradrag vedrørende tab på debitorer uden for konkurs, akkord mv. præciseres.
26/09/2014 1153 Acontoskat for selskaber Beskrivelse af reglerne om acontoskat for selskaber.
09/10/2014 1154 Skatteministerens lovprogram 2014/2015 Skatteministerens lovprogram for det nye folketingsår er fremlagt.
09/10/2014 1155 Diverse skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går de første skattelovforslag i det nye folketingsår.
13/10/2014 1156 Forudbetaling af leasingydelse på bil i virksomhedsordningen Hvad er de skattemæssige konsekvenser ved forudbetaling af en leasingydelse på en blandet benyttet bil, der indgår i virksomhedsordningen, når bilen efterfølgende udtages af virksomhedsordningen?
20/10/2014 1157 Nye kapitaliseringsfaktorer for unotrede aktier og anparter Skatteministeriet har fastsat nye kapitaliseringsfaktorer til brug for beregning af formueskattekursen for unoterede aktier og anparter.
28/10/2014 1158 TastSelv Selskabsskat TastSelv Selskabsskat er åben for indberetning af diverse oplysninger for selskaber, fonde og foreninger.
28/10/2014 1159 Udlejning af garage godkendt som erhvervsmæssig virksomhed Landsskatteretten har godkendt, at udlejning af en garage med en månedlig leje på 400 kr. var erhvervsmæssig virksomhed, og virksomhedsordningen kunne derfor anvendes.
28/10/2014 1160 Moms på elektroniske tjenesteydelser - Nye regler 1. januar 2015 Med virksning fra den 1. januar 2015 ændres momsbeskatningsstedet for elektronisk leverede tjenesteydelser til privatperson fra at være det land, hvor leverandøren er etableret, til at være, hvor kunden er etabelet.
30/10/2014 1161 Fast driftsted for bygge- og anlægsvirksomhed Skatterådet har afgivet et bindende svar om, hvorvidt "pausen" mellem to arbejdsperioder i Danmark skulle medregnes ved afgørelsen af projektets varighed i relation til fast driftssted.
30/10/2014 1162 Moms af udgifter til bespisning Landsskatteretten har i to kendelser lempet kravene til dokumentationen i forbindelse med tilbagebetaling af moms af udgifter til bespisning af forretningsforbindelser og ansatte under møder i virksomheden.
30/10/2014 1163 Lovforslag på skatteområdet Skatteministeren har i dag fremsat tre lovforslag på skatteområdet.
10/11/2014 1164 Forhøjelse af det skrå skatteloft mv. Folketinget har vedtaget L 4, der blandt andet forhøjer det skrå skatteloft fra og med 2015.
10/11/2014 1165 Merprovenu i statskassen i 2015 på 14,9 mia. kr. Skatteministeren har fremsat lovforslag om, at den midlertidige nedsættelse af afgiften på kapitalpensioner også skal gælde i 2015. Lovforslaget indeholder også en midlertidig nedsættelse af afgiften på LD-opsparing.
12/11/2014 1166 Nye fortolkningsbidrag vedrørende reglerne om omvendt betalingspligt ved køb og salg af mobiltelefoner mv. Skatterådet har i tre afgørelser udtalt sig om rækkevidden af de nye regler med hensyn til produkter, biydelser mv.
13/11/2014 1167 Momsfritagelse ved EU-afhentningskøb Nye skærpede regler i forbindelse med EU-afhentningskøb - virkning fra 1. januar 2015
14/11/2014 1168 Lovforslag o, nedsættelse af vederlagskravet til "eksperter" Skatteministeren har fremsat lovforslag (L63) om nedsættelse af vederlagskravet til "eksperter" fra og med 2015. Skatterådet har offentliggjort satserne for skattefri kørselsgodtgørelse mv. for 2015.
19/11/2014 1169 Ved efteropkrævning udgør momsbeløbet kun 20 pct. SKAT har netop udsendt et styresignal (SKM2014.783.SKAT), som ændrer praksis for opgørelse af momsbeløbet ved efteropkrævninger.
21/11/2014 1170 Skattelovforslag Skatteministeren har fremsat tre lovforslag, der omfatter henholdsvis fradrag for fagligt kontigent, rabat på ejendomsvurderinger og en protokol om ændret beskatningsret til pensioner i relation til Danmark og Færøerne.
02/12/2014 1171 Skattefri omstruktureringer Vær opmærksom på, at det modtagende selskab i en skattefri omstrukturering, der vedtages 1. oktober 2014 og senere, er forpligtet til at oplyse følgende il SKAT:
03/12/2014 1172 Tvungen renteperiodisering ved rentehenstand Byretten i Hillerød har afsagt en dom, der siger, at en hovedanpartshaver løbende skal beskattes af renter, selv om der før forfaldstidspunktet er ydet henstand med rentebetalingen.
03/12/2014 1173 Lovforslag om begrænset skattepligt for deltagere i K/S og P/S Lisbeth Bech Poulsen, Jonas Dahl og Trine Mach har i dag fremsat et lovforslag om indførelse af begrænset skattepligt for deltagere i kommanditselskaber og partnerselskaber.
05/12/2014 1174 Restskat for 2014 SKAT har offentliggjort de nye rentesatser for restskat.
09/12/2014 1175 Aktionærlån SKAT har udsendt et styresignal, der viser en række eksempler på, hvornår og hvordan, der skal ske beskatning af aktionærlån, der ydes/opstår den 14. august 2012 eller senere.
19/12/2014 1176 Nye moms- og afgiftsregler Med virkning fra den 1. januar 2015 ændres en række moms- og afgiftsregler.
19/12/2014 1177 Nyt vedrørende L-200 (virksomhedsskatteordningen) Torsten Schack Pedersen (V) har til Folketingets skatteudvalg stillet flere interessante spørgsmål vedrørende L-200 (virksomhedsskatteloven), vi har nedenfor valgt at bringe de mest interessante. God jul fra os.
Skatterådgivning København | Skatterådgiver siden 1987
UK Version