KONTAKT OS HER:
Revitax
Ewaldsgade 5
2200 København N


Tlf: 33 91 22 01
CVR: 10068851

revitax@revitax.com


MEDARBEJDERE:
Klik her >>VIL DU KONTAKTES:
Udfyld venligst nedenstående

kontaktformular:

 
 
 

Revifax 2015

Revifaxen er et nyhedsbrev, som vi udgiver. I Revifaxen orienterer vi løbende om ændringer i skatte- og afgiftspraksis og om forventede eller vedtagne ændringer i skatte-og afgiftslovgivningen.

Revifaxen sendes pr. mail til revisorer, advokater og andre abonnenter. De Revifaxer, der offentliggøres her på hjemmesiden, er mindst 3 måneder gamle. Ønskes Revifaxen modtaget samme dag, som den udsendes, skal der tegnes et abonnement.
Vi har nedenfor indsat tidligere udsendte Revifaxer for 2015.

05/01/2015 1178 Genvalg af international sambeskatning Der er nu gået 10 år siden vi fik nye regler om international sambeskatning. Derfor skal de koncerner, som valgte international sambeskatning i 2005 gøre sig nogle overvejelser her i januar måned 2015.
13/01/2015 1179 Ikrafttræden af ændringerne i dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Irland og Luxembourg De af Folketinget i december 2014 formelt vedtagne ændringer i Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomst med henholdsvis Luxembourg og Irland er trådt i kraft den 1. januar 2015.
16/01/2015 1180 Fast forretningssted er ikke nødvendigvis det samme i relation til skat og moms Skatterådet har truffet en afgørelse (SKM2015.41), hvor der blev statueret fast forretningssted i relation til skattereglerne men ikke i relation til momsreglerne.
20/01/2015 1181 Lovforslag om exitskat og henstand for personer og andre ændringer Skatteministeren fremsatte lige før juleferien et lovforslag (L 98), der ændrer reglerne for exitskat for personer og giver mulighed for henstand med skatten. Lovforslaget indeholder også en række andre ændringer.
27/01/2015 1182 Håndbold og skattepligt Træningsdage og landskampe i Danmark for det danske herrelandshold i håndbold medfører ikke, at der indtræder fuld dansk skattepligt for en spiller bosat i udlandet. Så nu kan vi glæde os til kampen i morgen mod Spanien.
28/01/2015 1183 Acontoskat for selskaber 1. rate af acontoskatten skal betales senest fredag den 20. marts 2015. Udover den ordinære acontoskat er det forsat muligt at indbetale frivillige beløb.
29/01/2015 1184 Lovforslag om Skattelypakke sendt i høring I december 2014 indgik Regeringen, DF, SF og EL en aftale om skattely-bekæmpelse. Aftalen er nu resulteret i et lovforslag, der omhandler personbeskatning af indkomst i trusts, bindende svar om værdiansættelse af et aktiv måske alligevel ikke er bindende for SKAT og indførelse af en international omgåelsesklausul.
05/02/2015 1185 Det blev for meget - formueskattekursen er derfor afskaffet! Skatteministeriet har udsendt en pressemeddelelse, et styresignal mv. Formueskattekursen for unoterede aktier mv. gælder fra og med i dag ikke længere.
05/02/2015 1186 Udsat selvangivelsesfrist mv. for selskaber Skatteministeriet har bebudet, at selvangivelsesfristen for selskaber udskydes til den 1. september 2015, og sanktionen for manglende indberetning af underskud lempes. Men hvorfor det?
19/02/2015 1187 Momskompensation Med øjeblikkelig virkning afskaffes skolers mulighed for at opnå kompensation for udgifter til købsmoms, der ikke kan fratrækkes på den almindelige momsangivelse.
25/02/2015 1188 Nedrivningsomkostninger medregnes til værdien af ombygningsarbejde Nedrivningsomkostninger skal ifølge en ny afgørelse fra Skatterådet medregnes til værdien af ombygningsarbejde, når det skal vurderes, om et ombygningsarbejde er af væsentligt omfang. Såfremt arbejdet er af væsentligt omfang, medfører det som udgangspunkt momspligt ved salg af en ombygget bygning.
26/02/2015 1189 De nye regler om exitskat og skattehenstand mv. Folketinget har i dag vedlaget L 98, der omfatter exitskatter og skattehenstand for personer ved flytning til udlandet. Det vedtagne lovforslag indeholder også en række øvrige ændringer.
02/03/2015 1190 Udveksling af oplysninger og fradrag/beskatning af negative renter SKAT har udsendt henholdsvis en meddelelse og et styresignal om udveksling af oplysninger med de øvrige EU-medlemslande og fradrag/beskatning af negative renter.
16/03/2015 1191 Administrationsselskabers solidariske hæftelse og kontrollovstillæg SKAT sender pt. agterskrivelser med kontrollovstillæg ud til koncerners administrationsselskaber vedrørende såkaldt "tomme selskaber" i koncernerne - som følge af administrationsselskabets solidariske hæftelse.
19/03/2015 1192 Klage over årsomvurderinger Indtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem er klageadgangen over de almindelige ejendomsvurderinger suspenderet. Bemærk, at suspenderingen af klageadgangen ikke gælder i de tilfælde, hvor der  er foretaget en årsomvurdering.
27/03/2015 1193 Sidste chance for at komme ind under bagatelgrænsen på minus 500.000 kr. Her lige inden påsken står for døren, skal der gøres opmærksom på, at den 31/3-2015 er sidste chance for at anmode om genoptagelse for indkomståret 2013 og komme ind under bagatelgrænsen på de minus 500.000 kr.
13/04/2015 1194 Danske søfolk under norsk flag Landsskatteretten har afsagt en kendelse om subsidiær beskatning for Danmark for en sømand, der havde arbejdet på et skib registreret i Norsk Internationalt Skibsregister.
22/04/2015 1195 Lovforslag om ændrede rentesatser for selskabsskat mv. Skatteministeren har i dag fremsat lovforslag (L 190) om ændrede rentesatser for selskabsskat og loft mv. over indestående på Skattekontoen.
23/04/2015 1196 Skattelypakken er en realitet Folketinger har vedtaget L 167, som omhandler udsættelse af selvangivelsesfristen for selskaber, bindende svar om værdiansættelse af aktiver, personbeskatning af indkomst i trust og indførelse af en international omgåelsesklausul.
24/04/2015 1197 Generationsskifte A/B-model Kan A/B-modellen fortsat anvendes i forbindelse med generationsskifte?
06/05/2015 1198 Skattepligt og sommerhus Skatterådet har afgivet bindende svar om indtræden af fuld dansk skattepligt for en person, der påtænker at købe et sommerhus i Danmark, og hvor der kunne blive tale om sporadisk ikke planlagte møder i Danmark under ferieophold.
27/05/2015 1199 Ejendomsværdiskat udenlandske ejendomme Selvangivelsesfristen for personer, der ejer udenlandske ejendomme, er den 1. juli 2015. SKAT har netop offentliggjort indekstal og afstandsprocent (SKM2015.354), så ejendomsværdiskatten kan beregnes.
10/06/2015 1200 Betalingskorrektion Østre landsret har afsagt en dom, der betyder, at der ikke er adgang til betalingskorrektion, når forholder er et spørgsmål om rette omkostningsbærer.
26/06/2015 1201 Arbejdsudleje Skatterådet har i den seneste tid truffet en del afgørelser om arbejdsudleje. Der har været tale om entreprisekontrakter, hvor Skatterådet har godkendt, at der ikke var tale om arbejdsudleje. Men der er også offentliggjort to afgørelser, hvor ydelsen stort set kun bestod i "simpel" arbejdskraft, og udfaldet i begge disse sager blev, at der var tale om arbejdsudleje.
29/06/2015 1202 Opdeling af kassekredit i virksomhedsskatteordningen Skatterådet har valgt at tilsidesætte Landsskatterettens afgørelse SKM2012.379 vedrørende opdeling af en kassekredit, hvorfor det således efter Skatterådets opfattelse ikke er muligt at indrette sig efter lovgiveres ønske, ved at opdele en kassekredit pr. 10. juni 2014.
06/07/2015 1203 Lovforslag om ændrede rentesatser for selskabsskat mv. Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 6) om ændrede rentesatser for selskabsskat og loft over indestående på Skattekontoen.
06/07/2015 1204 Lovforslag om genindførelse af BoligJobordningen Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 5), der genindfører BoligJobordningen eller det såkaldte håndværkerfradrag med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2015.
11/08/2015 1205 Ny praksis for momsregistrering af konkursboer SKAT har i et nyt styresignal (SKM2015.498.SKAT) ændret praksis for momsregistrering af konkursboer således, at alle konkursboer, der under konkursbehandlingen leverer momspligtige varer eller tjenesteydelser, fremover skal momsregistreres.
12/08/2015 1206 Begrænsning af erhvervsskolers momsfradrag På baggrund af en afgørelse fra EU-domstolen har SKAT udsendt et styresignal (SKM2015.466.SKAT), der medfører en begrænsning af erhvervsskolers momsfradragsret.
13/08/2015 1207 Større momsfradragsret for holdingselskaber EU-domstolen har i juli 2015 truffet en afgørelse, der efter vores opfattelse medfører en ændring af dansk praksis for holdingselskabers momsfradragsret.
28/08/2015 1208 Skattelovforslag vedtaget Folketinget har vedtaget L 5 om BoligJobordningen og L 6 om rentesatser for selskabsskat mv.
04/09/2015 1209 Praksisændring - momsfritagelse for underleverandører til momsfritaget undervisning SKAT har netop i et styresignal offentliggjort i SKM2015.569 meddelt, at den nuværende praksis om momspligt ved underleverandørydelser til momsfritaget undervisning ikke længere kan opretholdes.
15/09/2015 1210 Tilbagebetaling af frivillig indbetalt aconto selskabsskat Selskaber kan senest den 1. oktober 2015 anmode om at få tilbagebetalt frivillig indbetalt acontoskat uden betaling af negativ rente.
06/10/2015 1211 Forventet lovgivning på skatteområdet Statsministeren holdt i dag sin åbningstale i Folketinget. I forbindelse med Folketingets åbning har regeringen fremlagt sit lovkrav, hvilket vil sige en oversigt over de lovforslag, som forventes fremsat i det løbet af de nye folketingsår.
07/10/2015 1212 Tre skattelovforslag Skatteministeren har i dag fremsat lovforslag om den såkaldte Retssikkerhedspakke I. udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibe og udskydelse af forældelsesfristen for gæld til det offentlige.
19/10/2015 1213 Omvendt betalingspligt for moms ved handel med el og gas Med virkning fra den 1. juli 2015 er der indført omvendt betalingspligt for moms ved indenlandsk handel med el og gas, når salget sker til videreforhandlere.
29/10/2015 1214 Frivillig indbetaling af acontoskat for selskaber Den 20. november 2015 skal 2. rate af acontoskatten for selskaber indbetales. Samme dato har hidtil også været sidste frist for indbetaling af frivillig acontoskat, men denne dato er nu rykket til den 1. februar 2016.
09/11/2015 1215 BoligJobordningen for 2016 og 2017 Regeringen er blevet enige med Dansk Folkeparti, Alternativet, Socialistisk Folkeparti og De Konservative om, hvorledes BoligJobordningen skal strikkes sammen for 2016 og 2017.
11/11/2015 1216 To skattelovforslag Skatteministeren har fremsat to lovforslag. Ikke så revolutionerende et indhold, men en kort omtale skal de dog have.
19/11/2015 1217 Rette indkomstmodtager - ingen betalingskorrektion eller omgørelse Højesteret har nu sat punktum i sagen om, hvorvidt en hovedaktionær har adgang til betalingskorrektion, når han anses for rette indkomstmodtager for indkomst, der er indtægtsført i det af ham ejede selskab.
19/11/2015 1218 Formueskattekursen genindføres ikke! Finanslovaftalen er indgået, og det betyder, at foremueskattekursen på aktier og anparter ikke genindføres.
20/11/2015 1219 Større momsfradragsret for holdingselskaber SKAT har den 16. november 2015 udsendt et styresignal (SKM2015.711.SKAT), som ændrer praksis for aktive holdingselskabers momsfradragsret. Ifølge styresignalet kan holdingselskaber nu være berettiget til fuld fradragsret for moms af rådgiveromkostninger ved køb af datterselskaber. Der er mulighed for at anmode om tilbagebetaling af ikke fradraget moms med virkning fra 2005.
20/11/2015 1220 Udlån fra virksomhedsordningen Skatterådet har taget stilling til, hvorvidt udlån til virksomheder gennem låneformidlingssystemet i Flex Funding A/S kunne ske med frie midler i virksomhedsordningen. Svaret var, at udlån ville blive betragtet som en hævning i virksomhedsordningen.
23/11/2015 1221 Skattelovforslag Skatteministeren har fremsat lovforslag, der omhandler fradrag for henholdsvis lønmodtagere og fonde mv.
24/11/2015 1222 Sælgerfinansiering af generationsskifte - hævning i virksomhedsordningen? Landsskatteretten har stadfæstet et bindende svar fra Skatterådet, hvor hverken hel eller delvis sælgerfinansiering af en virksomhedsoverdragelse kunne sanses som et erhvervsmæssigt begrundet udlån.
27/11/2015 1223 L 200 Sikkerhedsstillelse i VSO Skatterådet skulle efter sigende have truffet en afgørelse, hvor de har begravet L-200 og de såkaldte dummebøder, altså dobbelt beskatning ved sikkerhedsstillelser i VSO.
03/12/2015 1224 Sikkerhedsstillelse i virksomhedsaktiver - ingen dobbeltbeskatning Skatterådets afgørelse som omtalt i Revifax nr. 1224 er nu offentliggjort i SKM2015.745. Skatterådets svar er, at der ikke er hjemmel til beskatning af "dummebøder", når virksomhedsaktiver stilles til sikkerhed for privat gæld.
03/12/2015 1225 Selvangivelsesfrist for selskaber Selvangivelsesfristen for selskaber for indkomståret 2015 er udskudt til den 1. september 2016.
09/12/2015 1226 Restskat for 2015 SKAT har offentliggjort rentesatserne for restskat for personer.
09/12/2015 1227 Hust at få godtgjort moms af byggemodningsudgifter mv. afholdt før 2011 Har virksomheder, der sælger byggegrunde, haft udgifter til byggemodning, advokat, revisor mv. inden reglerne om moms på byggegrunde trådte i kraft den 1. januar 2011, men endnu ikke har solgt de grunde som udgifterne vedrører, kan momsen af udgifterne godtgøres ved fradrag som indgående moms på momsangivelsen for den sidste momsperiode i 2015.
15/12/2015 1228 Rentesatser for selskabsskat SKAT har offentliggjort rentesatserne for selskabsskat for indkomståret 2015.
16/12/2015 1229 Grøn BoligJobordning for 2016 og 2017 Skatteministeren har i dag fremsat lovforslag om Grøn BoligJobordning for 2016 og 2017

Skatterådgivning København | Skatterådgiver siden 1987
UK Version