KONTAKT OS HER:
Revitax
Ewaldsgade 5
2200 København N


Tlf: 33 91 22 01
CVR: 10068851

revitax@revitax.com


MEDARBEJDERE:
Klik her >>VIL DU KONTAKTES:
Udfyld venligst nedenstående

kontaktformular:

 
 
 

Revifax 2016

Revifaxen er et nyhedsbrev, som vi udgiver. I Revifaxen orienterer vi løbende om ændringer i skatte- og afgiftspraksis og om forventede eller vedtagne ændringer i skatte-og afgiftslovgivningen.

Revifaxen sendes pr. mail til revisorer, advokater og andre abonnenter. De Revifaxer, der offentliggøres her på hjemmesiden, er mindst 3 måneder gamle. Ønskes Revifaxen modtaget samme dag, som den udsendes, skal der tegnes et abonnement.

 

Vi har nedenfor indsat tidligere udsendte Revifaxer for 2016.

04/01/2016 1230 Udskydelse af virkningstidspunkter for begrænsning af erhvervsskolers momsfradragsret Ved Revifax nummer 1206 af 12/8-2015 orienterede vi om, at erhvervsskoler med virkning fra den 1. januar 2016 skulle medregne taxametertilskud til den samlede omsætning ved opgørelse af den delvise momsfradragsprocent. SKAT har nu udskudt virkningstidspunktet til den 1. juli 2016.
07/01/2016 1231 Skatteforbehold og aktionærlån Landsskatteretten har afsagt en kendelse, hvorefter et gyldigt skatteforbehold i forbindelse med overdragelse af ejendom fra selskab til hovedaktionær kan betyde, at der ikke bliver tale om et aktionærlån, selv om SKAT forhøjer overdragelsesprisen med et væsentligt beløb.
12/01/2016 1232 Fuld dansk skattepligt - sommerhus Højesteret har stadfæstet en landsretsdom om, at der indtrådte fuld skattepligt for en person, der købte et sommerhus i Danmark og som løbende udførte arbejde i Danmark.
12/01/2016 1233 Skattefrit aktiesalg omkvalificeret til skattepligtigt udbytte En højesteretsdom om realitetsgrundsætningen er netop offentliggjort. Et gennemført aktiesalg blev skattemæssigt anset for udbytte, da der ikke var nogen forretningsmæssig begrundelse for aktiesalget.
26/01/2016 1234 Ligningslovens § 33 A SKAT havde nægtet en person lempelse efter ligningslovens § 33 A, da han fik timeløn for kørsel mellem bopælen i Danmark og arbejdspladsen i udlandet. Landsskatteretten var af en anden opfattelse.
26/02/2016 1235 Skattelovforslag Skatteministeren har fremsat et lovforslag, der indeholder en række justeringer af erhvervsbeskatningen.
29/02/2016 1236 Skattelovforslag Skatteministeren har fremsat et lovforslag (L 124), hvor overskriften er indførelse af beløbsmæssige bagatelgrænser i forbindelse med udbetaling og opkrævning mv. Der er dog et par ændringer, som er lidt mere interessante.
01/03/2016 1237 Skattebegunstigede medarbejderaktieordninger Skatteministeren har sendt et lovforslag i høring - høringsfristen udløber i dag - om skattebegunstigelse af individuelle medarbejderaktieordninger, der skal gælde fra og med den 1. juli 2016.
04/04/2016 1238 +/- 15%s-reglen ved ejendomsoverdragelse til børn m.fl. Højesteret har afsagt en dom, der fastslår, at et dødsbo ikke har retskrav på en værdiansættelse af fast ejendom i intervallet +/- 15 % af den offentlige vurdering.
11/04/2016 1239 Nye krav til elregningen Ved godtgørelse af elafgift skal virksomhedens cvr-nr. eller SE-nr. fremgå af fakturaen fra el-leverandøren.
13/04/2016 1240 Personers fradrag for tab på fordringer Skatterådet har truffet en række afgørelser, hvor den gældende praksis om privatpersoners fradrag for tab på fordringer indskrænkes.
19/04/2016 1241 SKAT har det sidste ord i administrative afgørelser? I 2015/2016 har Landsskatteretten behandlet en række klager om befordringsfradrag efter den særlige bestemmelse i ligningslovens § 9 D - invalide og kroniske syge. Ingen af disse afgørelser er tilsyneladende offentliggjort på SKATs hjemmeside. Skal SKAT så ikke følge den praksis, som kan udledes af Landsskatterettens kendelser?
21/04/2016 1242 Nettoindkomstprincip for udenlandsk indkomst Vestre Landsret har d. 1. april 2016 afsagt en dom om nettoprincippet i ligningslovens § 33 F, der gælder for lempelsesberettiget udenlandsk indkomst.
26/04/2016 1243 Lovforslag om begrænset skattepligt for K/S'er og P/S'er Danmark skal ikke kunne bruges som skattely for udenlandske deltagere i danske K/S'er og P/S'er. SF har derfor fremsat et lovforslag, der skal indføre begrænset skattepligt for deltagerne.
29/04/2016 1244 Personers tabsfradrag på fordringer - praksisændring SKAT har udsendt et styresignal (SKM2016.173) om praksisændring med hensyn til privatpersoners fradrag for tab på fordringer.
11/05/2016 1245 Ejendomsværdiskat udenlandske ejendomme Selvangivelsesfristen for personer, der ejer udenlandske ejendomme, er den 3. juli 2016. SKAT har netop offentliggjort indekstal og afstandsprocent (SKM2016.201), så ejendomsværdiskatten kan beregnes.
12/05/2016 1246 Skattekredit - udviklingsomkostninger Skatterådet har afgivet et bindende svar om muligheden for udbetaling af negativ skat ved et selskabs udvikling af en GApp, som skal anvendes til online lektiehjælp.
18/05/2016 1247 Vedtagne skattelovforslag Skattelovgivningen har været meget begrænset i denne folketingssamling. Nu er der dog vedtaget to/tre lovforslag.
31/05/2016 1248 Højesteretsdom - retmæssig ejer af udbytte Højesteret har den 18. maj 2016 afsagt en dom om udbytte til et udenlandsk moderselskab. Det danske selskab hæftede for den manglende indeholdelse af udbytteskat på 17 mio. kr.
31/05/2016 1249 Betinget akkordaftale - ny praksis om tidspunktet for underskudsbegrænsning? Landsskatteretten har afsagt en kendelse den 11. april 2016 om tidspunktet for underskudsbegrænsning, når der indgås en betinget akkordaftale. Underskudsbegrænsningen skulle først ske på det tidspunkt, hvor gældseftergivelsen kunne gøres endeligt op.
02/06/2016 1250 Lovforslag om justering af erhvervsbeskatning er vedtaget Folketinget har i dag vedtaget L 123, der omhandler mindre justeringer af erhvervsbeskatningen.
02/06/2016 1251 Lovforslag om fondes konsolideringsfradrag vedtaget Folketinget har i dag vedtaget L 71, der nedsætter fondes konsolideringsfradrag fra 25 % til 4 %.
08/06/2016 1252 Underholdsbidrag - ny praksis SKAT har udsendt et styresignal, der giver tilladelse til, at ægtefælle- og børnebidrag henføres til beskatning i de år, som bidragene vedrører. Den nye praksis har virkning fra og med 2015, men kan også anvendes for bidrag betalt i 2013 og 2014, hvis SKAT har givet afslag på tilbagefordeling.
14/06/2016 1253 Udenlandske studerende - indtræden af fuld dansk skattepligt SKAT har udsendt et styresignal, der lemper praksis for, hvornår der indtræder fuld skattepligt for udenlandske studerende, der kommer til Danmark.
22/06/2016 1254 Skibsfører på DIS-indkomst - skattepligtig af pensionsudbetalinger  Højesteret har den 13. ds. afsagt dom i DIS-sagen. Højesteret skulle tage stilling til, om der havde været bortseelsesret for arbejdsgiverens indbetalinger på skibsførerens pensionsordning. Højesteret fandt, at dette var tilfældet, og pensionsudbetalingerne var derfor skattepligtige.
11/08/2016 1255 E-handelsvirksomheders (postordrevirksomheders) mulighed for opkrævning af portogebyrer uden moms ophæves SKAT har udsendt et styresignal, som med virkning fra den 1. januar 2017 ophæver e-virksomheders (postordrevirksomheders) mulighed for, efter særlige lempelige regler, at anvende momslovens udlægsregel ved indkøb af momsfritaget porto og dermed undgå at belaste kunderne med moms på deres egne portogebyrer. Ophævelsen får ingen betydning for de e-handelsvirksomheder (postordrevirksomheder), der betaler moms af deres porto/fragtomkostninger.
04/10/2016 1256 Fordeling af underskud ved skattefri grenspaltninger og skattefri tilførsel af aktiver SKAT ændrede i 2014 sin fortolkning af fusionsskattelovens § 8, stk. 6, om fortabelse af tidligere års underskud til fremførsel. Siden da har det været opfattelsen, at ved skattefri grenspaltninger og skattefri tilførsler skal: "...underskud (...) fordeles efter en konkret vurdering, som tager hensyn til, hvordan aktiviteterne fordeles mellem de modtagende selskaber. Det er SKATs opfattelse, at denne fortolkning også gælder i forhold til skattefrie grenspaltninger og skattefrie tilførsler af aktiver.
19/10/2016 1257 Lovforslag på skatteområdet Skatteministeren har fremsat fire skattelovforslag, som alt andet lige er planlagt til at skulle vedtages inden Folketinget går på juleferie. Nu må vi se, hvad der sker!
01/11/2016 1258 Landsskatteretten afgør, at solcelleanlæg under den "gamle ordning" kan momsregistreres Landsskatteretten har i en konkret sag afgjort, at solcelleanlæg under den såkaldt "gamle ordning" kan momsregistreres, uanset at solcelleanlæggets årlige produktion er mindre end ejerens private forbrug.
03/11/2016 1259 Restskat for 2016 SKAT har offentliggjort rentesatserne for restskat for personer.
03/11/2016 1260 Rentesatser for selskabsskat SKAT har offentliggjort rentesatserne for selskabsskat for indkomståret 2016.
04/11/2016 1261 Overdragelse af fransk ejendom til børn Landsskatteretten har afsagt en kendelse, der omhandler de skattemæssige konsekvenser ved forældres overdragelse af et sommerhus i Frankrig til børnene, når der indgår en livsvarig brugsret for forældrene.
09/11/2016 1262 Pensionsordninger med udenlandske aktier i eget depot Vær opmærksom på, om der indeholdes for meget udenlandsk kildeskat i udbytte på udenlandske aktier i danske pensionsordninger, når aktierne er købt for pensionsmidler og er lagt i eget depot. På det seneste har vi set flere tilfælde på indeholdelse af for meget svensk kildeskat i udbytte af svenske aktier i eget pensionsdepot.
16/11/2016 1263 Rygterne siger - generationsskifte Finanslovsaftalen er efter medierne at dømme snart i hus. Mon reglerne om generationsskifte er en del af finanslovsaftalen?
18/11/2016 1264 Arbejdsgiverbetalt parkering og skattefri kørselsgodtgørelse Igennem længere tid har det været "diskuteret", om en arbejdsgiver skattefrit kan dække en medarbejders parkeringsudgifter og samtidig udbetale skattefri kørselsgodtgørelse. Diskussionen er nu slut.
18/11/2016 1265 Skat ved lejlighedsvis udlejning af bil SKAT har udsendt et styresignal, der beskriver de skattemæssige konsekvenser ved udlejning af bil eksempelvis via GoMore.
18/11/2016 1266 Project Money Transfer III Project Money Transfer I og II er gennemført med udgangspunkt i pengeoverførsler til og fra de såkaldte skattelylande. Det tredje projekt omfatter nu oplysninger om pengeoverførsler til andre lande.
30/11/2016 1267 Tre skattelovforslag vedtaget Der er jo ikke sket så meget på lovgivningsområdet den seneste tid. Folketinget har dog i går nået at vedtage tre lovforslag.
08/12/2016 1268 Forlystelser bliver berettiget til godtgørelse af elafgift Folketinget har vedtaget, at forlystelser med virkning fra den 1. januar 2017 bliver omfattet af de almindelige regler for godtgørelse af elafgift og dermed berettiget til godtgørelse af elafgift af forbrug til såkaldte procesformål.
14/12/2016 1269 Lovindgreb mod "10-mandsprojekter" Skatteministeren har i dag fremsat lovforslag om, at underskud af selvstændig virksomhed, hvor ejeren ikke hæfter personligt og ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang, ikke kan modregnes i anden indkomst.
16/12/2016 1270 Skattelovforslag Skatteministeren har fremsat et lovforslag, der forhøjer bundskatten og det skrå skatteloft samt reducerer den grønne check og et andet, der fastfryser grundskylden i 2017.

Skatterådgivning København | Skatterådgiver siden 1987
UK Version