KONTAKT OS HER:
Revitax
Ewaldsgade 5
2200 København N


Tlf: 33 91 22 01
CVR: 10068851

revitax@revitax.com


MEDARBEJDERE:
Klik her >>VIL DU KONTAKTES:
Udfyld venligst nedenstående

kontaktformular:

 
 
 

Revifax 2017

Revifaxen er et nyhedsbrev, som vi udgiver. I Revifaxen orienterer vi løbende om ændringer i skatte- og afgiftspraksis og om forventede eller vedtagne ændringer i skatte-og afgiftslovgivningen.

Revifaxen sendes pr. mail til revisorer, advokater og andre abonnenter. De Revifaxer, der offentliggøres her på hjemmesiden, er mindst 3 måneder gamle. Ønskes Revifaxen modtaget samme dag, som den udsendes, skal der tegnes et abonnement.

 

Vi har nedenfor indsat tidligere udsendte Revifaxer for 2017.

 

 

02/01/2017 1272 Lovudkast om nedsat bo- og gaveafgift Skatteministeriet har sendt et lovforslag om nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder i høring. Samtidig foreslås en skærpelse af pengetankreglen.
15/02/2017 1273 Betinget akkord mv. - underskudsbegrænsning Frivillige akkorder er ofte betinget af, at skyldner påtager sig visse ydelsesforpligtelser i en given periode. I disse sager rejser sig derfor spørgsmålet om, hvornår der skal ske begrænsning af skattemæssige underskud. Der er for nylig offentliggjort to administrative afgørelser.
16/2/2017 1274 Genoptagelse - afskrivning på driftsbygninger Fristen for genoptagelse for indkomstårene 2011 og 2012 er den 4. juli 2017. For indkomstårene herefter gælder 3-års reglen, hvilket vil sige, at anmodning om genoptagelse for indkomståret 2013 skal ske senest den 1. maj 2017.
17/2/2017 1275 SKAT opkræver moms af "gratis" varer og tjenesteydelser Vi har på det seneste set, at SKAT er begyndt at fokusere på den momsmæssige behandling af salgsfremmende tiltag - også kaldet tilgift. Den momsmæssige udfordring ved en tilgift opstår, når tilgiften har karakter af en gave, eftersom momsloven ikke hjemler momsfradrag på indkøb af varer og ydelser, som gives bort i form af gaver, eller som anvendes til virksomhed uvedkommende formål.
20/2/2017 1276 Skattepligt - sommerhuse til helårsbeboelse Det forventes, at Folketinget vedtager en ændring af planloven, der betyder, at pensionister allerede efter ét års ejertid må benytte sommerhuset til helårsbeboelse. Hvilken betydning har det for den fulde danske skattepligt i til- og fraflytningssituationen?
06/03/2017 1277

Deltagere i Partnerselskaber

Selvstændigt erhvervsdrivende eller lønmodtager

Skærpelse af vurderingen 

Skatteministeriet har på baggrund af en henvendelse fra Skatterådet, som afsagde et bindende svar i 2015 om "juniorpartnerskab", sendt et lovforslag i høring. Hvis lovforslaget vedtages, betyder det, at man ikke blot anses for selvstændigt erhvervsdrivende, som følge af at man er deltager i et Partnerskab, Kommanditselskab eller Interessentskab (transparente enheder). Man er fra Skatteministeriets side nervøs for, at det er for let at placere sin lønindkomst i selskabsregi eller i virksomhedsskatteordningen.
17/03/2017 1278 Indtræden af fuld dansk skattepligt - erhvervsmæssig beskæftigelse Landsskatteretten har ændret en afgørelse fra Skatterådet om indtræden af fuld dansk skattepligt ved "erhvervsmæssig" beskæftigelse i Danmark.
20/03/2017 1279 Værdiansættelse - elastik i metermål Østre Landsret har afsagt en dom om værdiansættelse af anparter til brug for opgørelse af en urealiseret avance ved ophør af fuld dansk skattepligt. Værdien af anparterne var efter skattekursreglerne 6.250 kr., 2000-cirkulærerne gav en negativ værdi på 2,5 mio. kr., og SKAT havde ansat en handelsværdi på 150 mio. kr. Østre Landsret godkendte den af SKAT opgjorte værdi. Sagen er indbragt for Højesteret.
27/03/2017 1280 Salg over landegrænserne - fast driftssted Endnu en afgørelse, hvor ansættelse af en salgsmedarbejder betød fast driftssted i Danmark for en udenlandsk virksomhed.
30/03/2017 1281 Lovforslag om lavere afgifter ved virksomhedsoverdragelser Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 183) om nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af virksomheder. Lovforslaget omhandler også en justering af pengetankreglen, en "bevisbyrderegel" ved værdiansættelse og ophævelse af dobbeltbeskatning eller dobbeltfradrag for lagerbeskattede papirer i genoptagelsessager.
30/03/2017 1282 Lovforslag om skærpelse af pengetanksreglen mv. Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 183), der omhandler en mindre skærpelse af pengetankreglen, "indgangsværdier" for fordringer og gæld ved ansættelsesændringer mv. Endelig en henstilling til SKAT om at begrunde deres tilsidesættelse af værdiansættelser.
31/03/2017 1283 Lovforslag om flypendleres befordringsfradrag Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 182), der giver visse flypendlere mulighed for at vælge at opgøre deres befordringsfradrag efter de almindelige regler, dog til nedsat kilometertakst for daglig befordring ud over 400 kilometer.
04/04/2017 1284 Øresundsaftalen - fortolkningsbidrag SKAT har udsendt et styresignal, der angiver nogle eksempler på opgørelsen af 3-måneders-reglen og 50 %-reglen i Øresundsaftalen, der fastlægger beskatningsretten til løn for øresundspendlere bosat i henholdsvis Danmark og Sverige.
06/04/2017 1285 Rabatordning til medarbejdere Landsskatteretten har i en afgørelse af 5. april 2017 fundet, at der i LL § 16, stk. 3, 2. pkt. er en såkaldt bagatelgrænse, således at medarbejdere, der modtager en uforholdsmæssig stor rabat fra deres arbejdsgiver, skal beskattes af denne rabat, selvom rabatten ikke overstiger arbejdsgiverens kostpris. 
20/04/2017 1286 Udtagningsmoms ved privat anvendelse af solcelleanlæg skal tage udgangspunkt i anlæggets forventede levetid Landsskatteretten har i to konkrete sager (SKM2017.266.LSR og SKM2017.267.LSR) afgjort, at beregningen af udtagningsmoms ved privat anvendelse af solcelleanlæg skal tage udgangspunkt i solcelleanlæggets forventede levetid.
27/04/2017 1287 Skattelovforslag To skattelovforslag er fremsat i Folketinget. Det ene omhandler ejere af andele i transparente selskaber - selvstændig erhvervsdrivende eller lønmodtager. Det andet omhandler skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus.
10/05/2017 1288 Justering af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger Folketinget har vedtaget L 27, der ophæver fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger, dog omfatter lovændringen ikke de særlige hjælpe- og understøttelsesfonde for medarbejdere m.fl. omfattet af ligningslovens § 14 F.
16/05/2017 1289 Ingen lovgivning om flypendleres befordringsfradrag I ReviFaxen nr. 1283 omtalte vi et lovforslag om flypendleres befordringsfradrag. Dette lovforslag er taget af bordet, da visse flypendlere ikke ønskede denne lovgivning.
18/05/2017 1290 Ejendomsskat for udenlandske ejendomme Selvangivelsesfristen for personer, der ejer udenlandske ejendomme, er den 2. juli 2017. SKAT har netop offentliggjort indekstal og afstandsprocent (SKM2017.364), så ejendomsværdiskatten kan beregnes.
02/06/2017 1291 Bo- og gaveafgift - de nye regler er vedtaget Folketinget har i dag vedtaget de nye regler om nedsat bo- og gaveafgift ved generationsskifte af virksomheder.
02/06/2017 1292 Transparente selskabet - lovforslag vedtaget Folketinget har i dag vedtaget lovforslag L 194 om transparente selskaber. Fra og med 2018 skal der foretages en konkret bedømmelse af, om en ejer af en andel i et P/S, K/S eller I/S er selvstændigt erhvervsdrivende eller lønmodtager.
02/06/2017 1293 Kildeartsbegrænsning af underskud i 10-mandsprojekter - lovforslag vedtaget Folketinget har i dag vedtaget lovforslag L 103 om kildeartsbegrænsning af underskud for personers investeringer i visse anpartsprojekter. Under lovforslagets behandling skete der få lempelser i forhold til det fremsatte lovforslag. Overdragelse af "gamle" anparter er i visse tilfælde ikke omfattet af de nye regler om kildeartsbegrænsning af underskud.
07/06/2017 1294 Den skattemæssige behandling af Bitcoins Anvendelsen og udbredelsen af Bitcoins som betalingsmiddel giver anledning til forskellige skattemæssige spørgsmål, som behandles i det følgende.
15/6/2017 1295 Sommerhuse med helårsstatus - fuld dansk skattepligt? Planloven er blevet ændret, således at folkepensionister m.fl. fra og med i dag opnår ret til at anvende et sommerhus som helårsbolig efter blot ét års ejertid. SKAT har som følge af denne ændring af planloven udsendt et styresignal (SKM2017.399) om fuld skattepligt i forbindelse med til- og fraflytning, når der ejes et sommerhus, der lovligt må anvendes som helårsbolig.
19/06/2017 1296 Rentetilskrivninger til aktionærlån SKAT har udsendt et styresignal om den skattemæssige behandling af rentetilskrivninger til aktionærlån.
29/08/2017 1297 Sådan forlænger vi opsvinget! Regeringen har i dag præsenteret sit skatteudspil "Sådan forlænger vi opsvinget". Men som vi ved, så bliver slutresultatet, når parterne har forhandlet færdigt, næppe identisk med det nu fremlagte.
30/08/2017 1298 Sammen om fremtidens virksomheder Regeringen har i dag fremlagt et "Erhvervs- og iværksætterudspil". Dette udspil indeholder en række forslag, der vil medføre ændret skattelovgivning, hvis forslagene bliver en realitet!
31/08/2017 1299 Gælder territorialbeskatningen for selskaber altid? Territorialbeskatning for danske selskaber er hovedreglen, når der ikke er valgt international sambeskatning. Højesteret har afsagt en dom, der er med til at afgrænse anvendelsen af territorialprincippet.
05/09/2017 1300 Fradrag for erhvervsmæssige lønudgifter Højesteret har i to principielle domme fastslået, at der ikke er fradrag for lønudgifter, der vedrører etablering af ny virksomhed eller udvidelse af eksisterende virksomhed. Så ny lovgivning er undervejs!
21/09/2017 1301 SKAT sadler om - selskabers omlægning af indkomstår I 2016 "strammede" SKAT muligheden for omlægning af selskabers indkomstår. Nu er der sket en lempelse - vi er tilbage!
11/10/2017 1302 Lovforslag - bindende svar om værdiansættelse Så ruller vi tiden tilbage til tilstanden før 1. juli 2015.

Skatterådgivning København | Skatterådgiver siden 1987
UK Version