Skattekontrol og regler om Transfer Pricing

Skattekontrol og regler om Transfer Pricing

Kurset indeholder en gennemgang i hovedtræk af reglerne om skattekontrol samt en gennemgang af transfer pricing-reglerne i Danmark set i lyset af OECD's BEPS rapport fra 2015. Endvidere vil der være en gennemgang af opmærksomhedspunkter i forbindelse med koncerninterne transaktioner med fokus på reglerne i skattekontrollovens kapitel 4, herunder særligt på oplysningsforpligtelserne i oplysningsskemaet.

Generel skattekontrol
 • Kontrolhjemler og pligtsubjekter
 • Oplysningsbegrebet i forhold til skattepligtige
 • Forholdet til skatteindberetningsloven
 • Kontrol, indhentelse af oplysninger, bevisbyrde og oplysningspligt
 • Nyt om dataspejling og anvendelse af telemastoplysninger
 • Grænsen mellem tavshedspligt og oplysningspligt
 • Retten til at begå selvinkriminering
 • Øvrige grænser for hvilke oplysninger, der må indhentes/behandles
 • Nye bestemmelser om skønsmæssig ansættelse
 • Frister, ansvar og straf
Med afsæt i ligningsloven § 2 og skattekontrollovens kapitel 4 samt tilhørende dokumentationsregler vil følgende blive gennemgået:
 • Danske transfer pricing-regler, herunder ligningslovens § 2 og skattekontrollovens kapitel 4
 • Oplysningspligten (oplysningsskemaet)
 • Hvem er omfattet?
 • Hvilke transaktioner er oplysningspligtige?
 • Hvordan udfylder man oplysningsskemaet (konkrete eksempler)?
 • Dokumentationspligten (transfer pricing-dokumentation)
 • Hvem er omfattet?
 • Transfer pricing-bøder, herunder tvangsbøder, dagbøder og bøder for ikke rettidig indsendelse af (fyldestgørende) skriftlig dokumentation, herunder skatteforvaltningens adgang til skønsmæssig ansættelse og retspraksis for transfer pricing-bøder
 • Revisorerklæring - skattekontrollovens §§ 43-45 (særlige bestemmelser)
 • Særligt om MAP/APA
Formål

Det er formålet at bibringe deltagerne et godt kendskab til reglerne om skattekontrol og transfer pricing, herunder særligt reglerne om oplysningspligten/dokumentationspligten ud fra en praktisk tilgangsvinkel.

 • Du får indsigt i og overblik over skattekontrolreglerne og de internationale og danske transfer pricing-regler.
 • Du får indsigt i en praktiske håndtering af transfer pricing-problematikken, herunder med udarbejdelsen af dokumentation samt oplysningspligten
 • Du bliver i stand til at foretage en vurdering af skattemyndighedernes håndtering af kontrolreglerne og en virksomheds transfer pricing-efterlevelse, og hvorledes man kan tilrettelægge procedurer for at sikre denne efterlevelse
Kurset henvender sig til
 • Revisorer og advokater på flere niveauer
 • Andre personer med professionel interesse for skattekontrol og transfer pricing
Varighed
 • 8 efteruddannelsestimer
Pris
 • 3.600 kr. inkl. frokost - ekskl. moms
Kursusdatoer
 • 24. november 2021 kl. 8.30 - 16.30 på Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro - AFLYST
 • 1. december 2021 kl. 8.30 - 16.30 på Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup
Tilmelding
Undervisere

Andreas Albrechtsen

Senior Tax Manager, cand.jur.

Direkte telefon: 33 77 81 19

aal@revitax.com

Martin Nors Hansen

Senior Tax Manager, cand.jur.

Direkte telefon: 33 77 81 06

mnh@revitax.com