REVIFAXEN ER ET NYHEDSBREV, SOM VI UDGIVER. I REVIFAXEN ORIENTERER VI LØBENDE OM ÆNDRINGER I SKATTE- OG AFGIFTSPRAKSIS OG OM FORVENTEDE ELLER VEDTAGNE ÆNDRINGER I SKATTE-OG AFGIFTSLOVGIVNINGEN.

Revifaxen sendes pr. mail til revisorer, advokater og andre abonnenter. De Revifaxer, der offentliggøres her på hjemmesiden, er mindst 3 måneder gamle. Ønskes Revifaxen modtaget samme dag, som den udsendes, skal der tegnes et abonnement.

Vi har nedenfor indsat tidligere udsendte Revifaxer for 2016.

02/06/2017 1291 Bo- og gaveafgift - de nye regler er vedtaget

Folketinget har i dag vedtaget de nye regler om nedsat bo- og gaveafgift ved generationsskifte af virksomheder.

17/02/2017 1275 SKAT opkræver moms af "gratis" varer og tjenesteydelser

Vi har på det seneste set, at SKAT er begyndt at fokusere på den momsmæssige behandling af salgsfremmende tiltag - også kaldet tilgift. Den momsmæssige udfordring ved en tilgift opstår, når tilgiften har karakter af en gave, eftersom momsloven ikke hjemler momsfradrag på indkøb af varer og ydelser, som gives bort i form af gaver, eller som anvendes til virksomhed uvedkommende formål.

16/12/2016 1270 Skattelovforslag

Skatteministeren har fremsat et lovforslag, der forhøjer bundskatten og det skrå skatteloft samt reducerer den grønne check og et andet, der fastfryser grundskylden i 2017.

14/12/2016 1269 Lovindgreb mod "10-mandsprojekter"

Skatteministeren har i dag fremsat lovforslag om, at underskud af selvstændig virksomhed, hvor ejeren ikke hæfter personligt og ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang, ikke kan modregnes i anden indkomst.

08/12/2016 1268 Forlystelser bliver berettiget til godtgørelse af elafgift

Folketinget har vedtaget, at forlystelser med virkning fra den 1. januar 2017 bliver omfattet af de almindelige regler for godtgørelse af elafgift og dermed berettiget til godtgørelse af elafgift af forbrug til såkaldte procesformål.

30/11/2016 1267 Tre skattelovforslag vedtaget

Der er jo ikke sket så meget på lovgivningsområdet den seneste tid. Folketinget har dog i går nået at vedtage tre lovforslag.

18/11/2016 1266 Project Money Transfer III

Project Money Transfer I og II er gennemført med udgangspunkt i pengeoverførsler til og fra de såkaldte skattelylande. Det tredje projekt omfatter nu oplysninger om pengeoverførsler til andre lande.

18/11/2016 1265 Skat ved lejlighedsvis udlejning af bil

SKAT har udsendt et styresignal, der beskriver de skattemæssige konsekvenser ved udlejning af bil eksempelvis via GoMore.

18/11/2016 1264 Arbejdsgiverbetalt parkering og skattefri kørselsgodtgørelse

Igennem længere tid har det været "diskuteret", om en arbejdsgiver skattefrit kan dække en medarbejders parkeringsudgifter og samtidig udbetale skattefri kørselsgodtgørelse. Diskussionen er nu slut.

16/11/2016 1263 Rygterne siger - generationsskifte

Finanslovsaftalen er efter medierne at dømme snart i hus. Mon reglerne om generationsskifte er en del af finanslovsaftalen?

09/11/2016 1262 Pensionsordninger med udenlandske aktier i eget depot

Vær opmærksom på, om der indeholdes for meget udenlandsk kildeskat i udbytte på udenlandske aktier i danske pensionsordninger, når aktierne er købt for pensionsmidler og er lagt i eget depot. På det seneste har vi set flere tilfælde på indeholdelse af for meget svensk kildeskat i udbytte af svenske aktier i eget pensionsdepot.

04/11/2016 1261 Overdragelse af fransk ejendom til børn

Landsskatteretten har afsagt en kendelse, der omhandler de skattemæssige konsekvenser ved forældres overdragelse af et sommerhus i Frankrig til børnene, når der indgår en livsvarig brugsret for forældrene.

03/11/2016 1260 Rentesatser for selskabsskat

SKAT har offentliggjort rentesatserne for selskabsskat for indkomståret 2016.

03/11/2016 1259 Restskat for 2016

SKAT har offentliggjort rentesatserne for restskat for personer.

01/11/2016 1258 Landsskatteretten afgør, at solcelleanlæg under den "gamle ordning" kan momsregistreres

Landsskatteretten har i en konkret sag afgjort, at solcelleanlæg under den såkaldt "gamle ordning" kan momsregistreres, uanset at solcelleanlæggets årlige produktion er mindre end ejerens private forbrug.

19/10/2016 1257 Lovforslag på skatteområdet

Skatteministeren har fremsat fire skattelovforslag, som alt andet lige er planlagt til at skulle vedtages inden Folketinget går på juleferie. Nu må vi se, hvad der sker!

04/10/2016 1256 Fordeling af underskud ved skattefri grenspaltninger og skattefri tilførsel af aktiver

SKAT ændrede i 2014 sin fortolkning af fusionsskattelovens § 8, stk. 6, om fortabelse af tidligere års underskud til fremførsel. Siden da har det været opfattelsen, at ved skattefri grenspaltninger og skattefri tilførsler skal: "...underskud (...) fordeles efter en konkret vurdering, som tager hensyn til, hvordan aktiviteterne fordeles mellem de modtagende selskaber. Det er SKATs opfattelse, at denne fortolkning også gælder i forhold til skattefrie grenspaltninger og skattefrie tilførsler af aktiver.