REVIFAXEN ER ET NYHEDSBREV, SOM VI UDGIVER. I REVIFAXEN ORIENTERER VI LØBENDE OM ÆNDRINGER I SKATTE- OG AFGIFTSPRAKSIS OG OM FORVENTEDE ELLER VEDTAGNE ÆNDRINGER I SKATTE-OG AFGIFTSLOVGIVNINGEN.

Revifaxen sendes pr. mail til revisorer, advokater og andre abonnenter. De Revifaxer, der offentliggøres her på hjemmesiden, er mindst 3 måneder gamle. Ønskes Revifaxen modtaget samme dag, som den udsendes, skal der tegnes et abonnement.

Vi har nedenfor indsat tidligere udsendte Revifaxer for 2017.

21/12/2017 1313 Skat og finanslovsaftalen mv.

I morgen fredag den 22. december 2017 tyder alt på, at den foreliggende finanslovsaftale vedtages. Hvad betyder det på skatteområdet, selv om forhandlingerne på skatteområdet er udsat/fortsætter i det nye år? Og nåede Folketinget inden da også at vedtage et par andre ændringer på skatteområdet?

19/12/2017 1312 Nye indbetalingsmuligheder på aldersopsparing

Folketinget har i dag vedtaget lovforslag L 16, der blandt andet omhandler de "rammende" ord: Målretning af aldersopsparing. Fra og med 2018 er mulighederne for indbetaling på en aldersopsparing forringet, medmindre man snart skal på pension!

07/12/2017 1311 Klar og præcis lovgivning!

Der var én, der var to og nu retssikkerhedspakke III, der blev præsenteret i august 2017 med overskriften "Klar og præcis lovgivning". I dag har Folketinget vedtaget nogle af de lovforslag, som udgør en udmøntning af pakken.

04/12/2017 1310 Afskaffelse af eksportmomslånet

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2018 afskaffet eksportvirksomheders muligheder for forskudsvis udbetaling af negativ moms, også kaldet eksportmomslånet.

29/11/2017 1309 Forlænget ligningsfrist for SKAT - og mange millioner til skattekontrol

Med finansloven for 2018 bliver der tilført 480 mio. kr. til at styrke SKATs kontrolindsats i de kommende fire år. Den manglende kontrolindsats i snart mange år betyder, at der i SKAT er tilstrækkeligt med opgaver at tage fat på. Derfor er det også "hensigtsmæssigt", at fristen for ændring af skatteansættelser i nogle tilfælde er fem år.

20/11/2017 1308 Rentesatser for selskabsskat

SKAT har offentliggjort rentesatserne for selskabsskat for indkomståret 2017.

20/11/2017 1307 Restskat for 2017

SKAT har offentliggjort rentesatserne for restskat og overskydende skat for personer.

20/11/2017 1306 To skattelovforslag er fremsat

Skatteministeren har fremsat et lovforslag, der forlænger muligheden for bruttobeskatning efter forskerordningen og et andet forslag om skattefritagelse for selvejende teatre og daginstitutioner mv.

17/11/2017 1305 KASI-sagen

KASI-Jesper har vundet sagen mod SKAT om maskeret udlodning vedrørende sponsorater til Brøndby IF og AG København.

17/11/2017 1304 Lovforslag om udvidelse af fradragsretten for lønudgifter

Skatteministeren har fremsat lovforslag om indførelse af en specialbestemmelse, der udvider fradragsretten for erhvervsmæssige lønudgifter og bestyrelseshonorarer. Lovændringen betyder blandt andet, at løn til medarbejdere i forbindelse med virksomhedsopkøb skattemæssigt er fradragsberettigede, uanset om der er tale om køb af aktivitet eller aktierne i et selskab. De foreslåede regler skal efter lovforslaget gælde fra og med indkomståret 2008.

13/11/2017 1303 En aftale er i hus - ændringer på skatteområdet

Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået en aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer, der også betyder ændringer på skatteområdet.

11/10/2017 1302 Lovforslag - bindende svar om værdiansættelse

Så ruller vi tiden tilbage til tilstanden før 1. juli 2015.

21/09/2017 1301 SKAT sadler om - selskabers omlægning af indkomstår

I 2016 "strammede" SKAT muligheden for omlægning af selskabers indkomstår. Nu er der sket en lempelse - vi er tilbage!

05/09/2017 1300 Fradrag for erhvervsmæssige lønudgifter

Højesteret har i to principielle domme fastslået, at der ikke er fradrag for lønudgifter, der vedrører etablering af ny virksomhed eller udvidelse af eksisterende virksomhed. Så ny lovgivning er undervejs!

31/08/2017 1299 Gælder territorialbeskatningen for selskaber altid?

Territorialbeskatning for danske selskaber er hovedreglen, når der ikke er valgt international sambeskatning. Højesteret har afsagt en dom, der er med til at afgrænse anvendelsen af territorialprincippet.

30/08/2017 1298 Sammen om fremtidens virksomheder

Regeringen har i dag fremlagt et "Erhvervs- og iværksætterudspil". Dette udspil indeholder en række forslag, der vil medføre ændret skattelovgivning, hvis forslagene bliver en realitet!

29/08/2017 1297 Sådan forlænger vi opsvinget!

Regeringen har i dag præsenteret sit skatteudspil "Sådan forlænger vi opsvinget". Men som vi ved, så bliver slutresultatet, når parterne har forhandlet færdigt, næppe identisk med det nu fremlagte.

19/06/2017 1296 Rentetilskrivninger til aktionærlån

SKAT har udsendt et styresignal om den skattemæssige behandling af rentetilskrivninger til aktionærlån.

15/06/2017 1295 Sommerhuse med helårsstatus - fuld dansk skattepligt?

Planloven er blevet ændret, således at folkepensionister m.fl. fra og med i dag opnår ret til at anvende et sommerhus som helårsbolig efter blot ét års ejertid. SKAT har som følge af denne ændring af planloven udsendt et styresignal (SKM2017.399) om fuld skattepligt i forbindelse med til- og fraflytning, når der ejes et sommerhus, der lovligt må anvendes som helårsbolig.

07/06/2017 1294 Den skattemæssige behandling af Bitcoins

Anvendelsen og udbredelsen af Bitcoins som betalingsmiddel giver anledning til forskellige skattemæssige spørgsmål, som behandles i det følgende.

02/06/2017 1293 Kildeartsbegrænsning af underskud i 10-mandsprojekter - lovforslag vedtaget

Folketinget har i dag vedtaget lovforslag L 103 om kildeartsbegrænsning af underskud for personers investeringer i visse anpartsprojekter. Under lovforslagets behandling skete der få lempelser i forhold til det fremsatte lovforslag. Overdragelse af "gamle" anparter er i visse tilfælde ikke omfattet af de nye regler om kildeartsbegrænsning af underskud.

02/06/2017 1292 Transparente selskaber - lovforslag vedtaget

Folketinget har i dag vedtaget lovforslag L 194 om transparente selskaber. Fra og med 2018 skal der foretages en konkret bedømmelse af, om en ejer af en andel i et P/S, K/S eller I/S er selvstændigt erhvervsdrivende eller lønmodtager.

18/05/2017 1290 Ejendomsskat for udenlandske ejendomme

Selvangivelsesfristen for personer, der ejer udenlandske ejendomme, er den 2. juli 2017. SKAT har netop offentliggjort indekstal og afstandsprocent (SKM2017.364), så ejendomsværdiskatten kan beregnes.

16/05/2017 1289 Ingen lovgivning om flypendleres befordringsfradrag

I ReviFaxen nr. 1283 omtalte vi et lovforslag om flypendleres befordringsfradrag. Dette lovforslag er taget af bordet, da visse flypendlere ikke ønskede denne lovgivning.

10/05/2017 1288 Justering af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger

Folketinget har vedtaget L 27, der ophæver fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger, dog omfatter lovændringen ikke de særlige hjælpe- og understøttelsesfonde for medarbejdere m.fl. omfattet af ligningslovens § 14 F.

27/04/2017 1287 Skattelovforslag

To skattelovforslag er fremsat i Folketinget. Det ene omhandler ejere af andele i transparente selskaber - selvstændig erhvervsdrivende eller lønmodtager. Det andet omhandler skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus.

20/04/2017 1286 Udtagningsmoms ved privat anvendelse af solcelleanlæg skal tage udgangspunkt i anlæggets forventede levetid

Landsskatteretten har i to konkrete sager (SKM2017.266.LSR og SKM2017.267.LSR) afgjort, at beregningen af udtagningsmoms ved privat anvendelse af solcelleanlæg skal tage udgangspunkt i solcelleanlæggets forventede levetid.

06/04/2017 1285 Rabatordning til medarbejdere

Landsskatteretten har i en afgørelse af 5. april 2017 fundet, at der i LL § 16, stk. 3, 2. pkt. er en såkaldt bagatelgrænse, således at medarbejdere, der modtager en uforholdsmæssig stor rabat fra deres arbejdsgiver, skal beskattes af denne rabat, selvom rabatten ikke overstiger arbejdsgiverens kostpris.

04/04/2017 1284 Øresundsaftalen - fortolkningsbidrag

SKAT har udsendt et styresignal, der angiver nogle eksempler på opgørelsen af 3-måneders-reglen og 50 %-reglen i Øresundsaftalen, der fastlægger beskatningsretten til løn for øresundspendlere bosat i henholdsvis Danmark og Sverige.

31/03/2017 1283 Lovforslag om flypendleres befordringsfradrag

Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 182), der giver visse flypendlere mulighed for at vælge at opgøre deres befordringsfradrag efter de almindelige regler, dog til nedsat kilometertakst for daglig befordring ud over 400 kilometer.

30/03/2017 1282 Lovforslag om skærpelse af pengetanksreglen mv.

Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 183), der omhandler en mindre skærpelse af pengetankreglen, "indgangsværdier" for fordringer og gæld ved ansættelsesændringer mv. Endelig en henstilling til SKAT om at begrunde deres tilsidesættelse af værdiansættelser.

30/03/2017 1281 Lovforslag om lavere afgifter ved virksomhedsoverdragelser
27/03/2017 1280 Salg over landegrænserne - fast driftssted

Endnu en afgørelse, hvor ansættelse af en salgsmedarbejder betød fast driftssted i Danmark for en udenlandsk virksomhed.

20/03/2017 1279 Værdiansættelse - elastik i metermål

Østre Landsret har afsagt en dom om værdiansættelse af anparter til brug for opgørelse af en urealiseret avance ved ophør af fuld dansk skattepligt. Værdien af anparterne var efter skattekursreglerne 6.250 kr., 2000-cirkulærerne gav en negativ værdi på 2,5 mio. kr., og SKAT havde ansat en handelsværdi på 150 mio. kr. Østre Landsret godkendte den af SKAT opgjorte værdi. Sagen er indbragt for Højesteret.

17/03/2017 1278 Indtræden af fuld dansk skattepligt - erhvervsmæssig beskæftigelse

Landsskatteretten har ændret en afgørelse fra Skatterådet om indtræden af fuld dansk skattepligt ved "erhvervsmæssig" beskæftigelse i Danmark.

06/03/2017 1277 Deltagere i Partnerselskaber Selvstændigt erhvervsdrivende eller lønmodtager Skærpelse af vurderingen

Skatteministeriet har på baggrund af en henvendelse fra Skatterådet, som afsagde et bindende svar i 2015 om "juniorpartnerskab", sendt et lovforslag i høring. Hvis lovforslaget vedtages, betyder det, at man ikke blot anses for selvstændigt erhvervsdrivende, som følge af at man er deltager i et Partnerskab, Kommanditselskab eller Interessentskab (transparente enheder). Man er fra Skatteministeriets side nervøs for, at det er for let at placere sin lønindkomst i selskabsregi eller i virksomhedsskatteordningen.

20/02/2017 1276 Skattepligt - sommerhuse til helårsbeboelse

Det forventes, at Folketinget vedtager en ændring af planloven, der betyder, at pensionister allerede efter ét års ejertid må benytte sommerhuset til helårsbeboelse. Hvilken betydning har det for den fulde danske skattepligt i til- og fraflytningssituationen?

16/02/2017 1274 Genoptagelse - afskrivning på driftsbygninger

Fristen for genoptagelse for indkomstårene 2011 og 2012 er den 4. juli 2017. For indkomstårene herefter gælder 3-års reglen, hvilket vil sige, at anmodning om genoptagelse for indkomståret 2013 skal ske senest den 1. maj 2017.

15/02/2017 1273 Betinget akkord mv. - underskudsbegrænsning

Frivillige akkorder er ofte betinget af, at skyldner påtager sig visse ydelsesforpligtelser i en given periode. I disse sager rejser sig derfor spørgsmålet om, hvornår der skal ske begrænsning af skattemæssige underskud. Der er for nylig offentliggjort to administrative afgørelser.

02/01/2017 1272 Lovudkast om nedsat bo- og gaveafgift

Skatteministeriet har sendt et lovforslag om nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder i høring. Samtidig foreslås en skærpelse af pengetankreglen