REVIFAXEN ER ET NYHEDSBREV, SOM VI UDGIVER. I REVIFAXEN ORIENTERER VI LØBENDE OM ÆNDRINGER I SKATTE- OG AFGIFTSPRAKSIS OG OM FORVENTEDE ELLER VEDTAGNE ÆNDRINGER I SKATTE-OG AFGIFTSLOVGIVNINGEN.

Revifaxen sendes pr. mail til revisorer, advokater og andre abonnenter. De Revifaxer, der offentliggøres her på hjemmesiden, er mindst 3 måneder gamle. Ønskes Revifaxen modtaget samme dag, som den udsendes, skal der tegnes et abonnement.

Vi har nedenfor indsat tidligere udsendte Revifaxer for 2018.

13/07/2018 1336 Kommende skatteregler - aktiesparekonto

Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgik den 12. november 2017 aftale om en række erhvervs- og iværksætterinitiativer. Der er sendt et lovforslag i høring, der har til formål at udmønte den del af denne aftale, der går ud på at etablere en aktiesparekontolov. Reglerne skal have virkning fra og med den 1. januar 2019.

13/07/2018 1335 Beskatningsgrundlag bil - nyvognspris

Byretten i Roskilde har afsagt en dom om, hvad der skal forstås ved "nyvognsprisen" i relation til beskatningsgrundlaget for en bil, der ved anskaffelsen er mindre end tre år gammel. Forskellen mellem det påståede beskatningsgrundlag og det beløb, som SKAT havde fastsat var cirka 400.000 kr.

09/07/2018 1334 Deleøkonomi - sommerhusudlejning mv.

Skatteministeriet har sendt et lovforslag i høring, der forbedrer reglerne for sommerhusudlejning, korttidsudlejning af helårsbolig osv., forudsat at indtægterne automatisk indberettes til SKAT. De foreslåede regler gælder fra og med den 1. januar 2018. Krav om indberetning er i perioden 2018-2020 kun gældende for sommerhuse.

12/06/2018 1333 Ejendomsværdiskat for udenlandske ejendomme

Selvangivelsesfristen for personer, der ejer udenlandske ejendomme, er den 2. juli 2018. SKAT har netop offentliggjort indekstal og afstandsprocent (SKM2018.263), så ejendomsværdiskatten kan beregnes.

06/06/2018 1332 Større godtgørelse af elafgift af elforbrug til opvarmning og aircondition

Med virkning tilbage fra den 1. maj 2018 kan virksomheder opnå en større godtgørelse af elafgift af elforbrug til elvarme, elvandvarmere og aircondition. Satsen for godtgørelse øges således fra 50,70 øre pr. kWh til 65,70 øre pr. kWh.

01/06/2018 1331 Vedtagen lovforslag

Folketinget har i dag vedtaget fire lovforslag på skatteområdet, der omhandler "alt" fra skattefri omstrukturering over landegrænserne, hvor skattereglerne skærpes, til lavere skat på arbejdsindkomst, hvor de erhvervsaktive får et årligt jobfradrag på maksimalt 1.400 kr. i 2018 og med en fradragsværdi på cirka 26,6 %. Så mon ikke man skal ændre sin forskudsregistrering, da man ikke kan forvente at få renter af overskydende skat!

01/06/2018 1330 Deleøkonomi - lovforslag til efteråret

I maj måned 2018 blev der indgået en bred politisk aftale om mere attraktive skattevilkår for deleøkonomi. Det betyder naturligvis, at Folketinget skal vedtage nogle lovændringer. Skatteministeriet har oplyst, at disse lovændringer først vil ske i efteråret. Men der er tale om regler, der er aftalt at skulle gælde fra og med den 1. januar 2018.

22/05/2018 1329 Nedrivningsomkostninger skal medregnes til værdien af renoveringsarbejde

Nedrivningsomkostninger skal ifølge en ny afgørelse fra Landsskatteretten (SKM2018.237.LSR) medregnes til værdien af ombygnings- og renoveringsarbejde, når det skal vurderes, om værdien af arbejdet er af væsentligt omfang. Såfremt arbejdet er af væsentligt omfang, medfører det som udgangspunkt momspligt ved salg af en renoveret bygning. Dermed ændrer Landsskatteretten ikke SKATs hidtidige praksis.

16/05/2018 1328 Beskatningstidspunkt for erstatning - værdipapirer

SKAT har udsendt et styresignal, der ændrer praksis om beskatningstidspunkt for erstatning fra pengeinstitut for rådgivning i forbindelse med aktier mv. Der skal først ske beskatning i det indkomstår, hvor der erhverves endelig ret til erstatningen. Der kan ske genoptagelse for tidligere indkomstår.

04/05/2018 1327 Lovforslag om modernisering af reglerne om fuld dansk skattepligt

Lovforslaget bliver ikke fremsat i indeværende folketingssamling.

03/05/2018 1326 Et "broget" lovforslag

Skatteministeren har fremsat et lovforslag, der justerer retstilstanden på en række områder inden for erhvervsbeskatningen.

03/05/2018 1325 Lovforslag om lavere skat

Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 238) om lavere skat på arbejdsindkomst og ekstrafradrag for pensionsindbetalinger, som skal gælde allerede fra og med 2018.

01/05/2018 1324 Højesteretsdom - specialindrettet bil?

Højesteret har taget stilling til, om en hovedaktionær i et VVS-selskab skulle beskattes af fri bil - En Toyota Hilux pickup, eller om der var tale om en specialindrettet værkstedsvogn. Hovedaktionæren skulle beskattes af fri bil.

30/04/2018 1323 Højesteretsdom - overdragelse af landbrugsejendom til nevø

Højesteret har fastslået, at SKAT var berettiget til at korrigere den aftalte handelsværdi for to landbrugsejendomme, idet morbror og nevø anses for interesseforbundne parter.

26/04/2018 1322 Vedtagne lovforslag

Folketinget har i dag vedtaget to skattelovforslag, der blandt andet omhandler bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier, udvidelse af DIS-ordningen, ophævelse af beskatningen af fri telefon og en permanentgørelse af BoligJobordningen.

26/04/2018 1321 Lovforslag om højere skattefradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed

Skatteministeren har fremsat et lovforslag, der betyder, at fradraget for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed i indkomståret 2018 skal udgøre 101,5 % af de afholdte udgifter. Fradraget stiger gradvist til 110 % i 2016.

16/04/2018 1320 Udmøntning af dele af forliget - "Tryghed om boligbeskatning"

Folketinget har den 12. april 2018 vedtaget L 171 om lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. Hovedelementerne er indførelse af en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020 og et forsigtighedsprincip, hvorefter beskatningsgrundlaget for ejendomsværdiskat, grundskyld og dækningsafgift af erhvervsejendomme fastsættes til 80 % af ejendoms-, grund- og forskelsværdierne.

22/03/2018 1319 Løn i en opsigelsesperiode - ligningslovens § 33 A - praksisændring

SKAT har udsendt et styresignal om genoptagelse for personer, der ikke har fået indrømmet lempelse efter ligningslovens § 33 A for løn i en opsigelsesperiode, hvor personen har været fritstillet og opholdt sig i Danmark.

09/03/2018 1318 Den skattemæssige behandling af bitcoins efter Skatterådets afgørelse den 9. marts 2018 - som udgangspunkt spekulation

Skatterådet har i en helt ny afgørelse - offentliggjort som SKM 2018.104 SR - taget stilling til den skattemæssige behandling af køb og salg af bitcoins. Skatterådet fandt, at erhvervelse af bitcoins typisk skal anses for udslag af spekulation i skattemæssig forstand. Der lægges dermed op til en snæver mulighed for at undgå skat af avancer, men der skal fortsat foretages en konkret vurdering. Foreligger der spekulation, vil tab kunne fratrækkes som et ligningsmæssigt fradrag.

07/03/2018 1317 Udmøntning af dele af forliget - Tryghed om boligbeskatning

Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 171). Hovedelementerne i lovforslaget er indførelse af en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020, hvorefter der automatisk ydes lån til betaling af alle nominelle stigninger i grundskylden i forhold til 2017. Et andet hovedelement i lovforslaget er indførelse af et forsigtighedsprincip, hvorefter beskatningsgrundlaget for ejendomsværdiskat, grundskyld og dækningsafgift af erhvervsejendomme fastsættes til 80 % af ejendoms-, grund- og forskelsværdierne.

06/03/2018 1316 Skattelovforslag

Skatteministeren har fremsat to lovforslag, som måske har interesse! De omhandler "alt" fra medarbejderaktier til sømandsfradrag.

27/02/2018 1315 Objektivering af skattepligtsreglerne - lovforslag i høring

Skatteministeriet har sendt et udkast til lovforslag i høring, hvor titlen er "Modernisering af regler for indtræden af fuld dansk skattepligt". Det er spændende læsning!

20/02/2018 1314 Tab på renteswapaftale, der ikke tidligere var fratrukket, kunne fradrages i indkomståret 2017 (SKM2018.17.SR)

Skatterådet bekræftede i et bindende svar, at tab på renteswapaftale, der var opstået i indkomstårenen 2008 og 2009, og som fejlagtigt ikke tidligere var fratrukket, kunne fradrages ved skatteansættelsen for indkomståret 2017.