REVIFAXEN ER ET NYHEDSBREV, SOM VI UDGIVER. I REVIFAXEN ORIENTERER VI LØBENDE OM ÆNDRINGER I SKATTE- OG AFGIFTSPRAKSIS OG OM FORVENTEDE ELLER VEDTAGNE ÆNDRINGER I SKATTE-OG AFGIFTSLOVGIVNINGEN.

Revifaxen sendes pr. mail til revisorer, advokater og andre abonnenter. De Revifaxer, der offentliggøres her på hjemmesiden, er mindst 3 måneder gamle. Ønskes Revifaxen modtaget samme dag, som den udsendes, skal der tegnes et abonnement.

Vi har nedenfor indsat tidligere udsendte Revifaxer for 2019.

15/05/2019 1373 Tidspunkt for indtræden af fuld dansk skattepligt - ny praksis?

Skatterådet har givet et bindende svar om indtræden af fuld dansk skattepligt i et tilfælde, hvor den ene ægtefælle flytter til Danmark, og den anden ægtefælle først tilflytter 10 måneder senere. Hvis man kun læser resumeet af afgørelsen, er der absolut intet overraskende i afgørelsen. Vælger man derimod at læse hele afgørelsen, synes der umiddelbart at være en ny fortolkning af indtræden af fuld dansk skattepligt i relation til 180-dages reglen.

01/05/2019 1372 Ny dobbeltbeskatningsoverenskomst med Frankrig?

Skatteministeren har i en pressemeddelelse oplyst, at der er indgået en principaftale med Frankrig om beskatning af pensioner, der udbetales fra Danmark til personer, der er bosat eller bosætter sig i Frankrig. Aftalen betyder, at en person ikke udsættes for dobbeltbeskatning af sine danske pensionsudbetalinger.

26/04/2019 1371 VSO - sikkerhedsstillelser

Sikkerhedsstillelser med aktiver i VSO for gæld uden for VSO, hvor sikkerhedsstillelserne er fra før den 11. juni 2014, og hvor sikkerhedsstillelserne fortsat består den 1. januar 2018.

12/04/2019 1370 Lovforslag om skatteudskydelse ved salg af fast ejendom

Skatteministeren har fremsat et lovforslag, som gør det muligt helt eller delvist at udskyde beskatning af fortjeneste ved salg af fast ejendom, når en del af salgssummen berigtiges med et sælgerpantebrev. Reglerne gælder for afståelser, der sker fra og med den 1. januar 2020.

11/04/2019 1369 Slut med IVS'er

Folketinget har vedtaget lovforslaget, der afskaffer iværksætterselskabsformen og nedsætter kapitalkravet i anpartsselskaber til 40.000 kr.

08/04/2019 1368 Brugtmoms ved salg af reservedele fra udrangerede biler - Ny praksis

Skattestyrelsen har udsendt et styresignal (SKM2019.189.SKTST) om, at praksis for autoophuggeres momsafregning ved salg af reservedele fra udrangerede biler købt af privatpersoner ændres på baggrund af en afgørelse fra EU-domstolen. Salget af reservedele omfattes nu af reglerne for afregning af brugtmoms. Der vil desuden være mulighed for genoptagelse tilbage til 2010.

05/04/2019 1367 Udlejning af helårsbolig til ferie- og fritidsformål

Folketinget har vedtaget L 188, der fastsætter grænser for udlejning af en ejers eller en brugers udlejning af den fulde helårsbolig til ferie- og fritidsformål.

03/04/2019 1366 Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet

Folketinget ønsker at præmiere folk, der bliver på arbejdsmarkedet, efter at de har nået folkepensionsalderen. Der er tale om en skattefri præmie på 30.000 kr. Men ikke til alle!

02/04/2019 1365 Vedtagne skattelovforslag

Et folketingsvalg er snart forestående. Men der arbejdes fortsat i folketingssalen, og to lovforslag på skatteområdet er vedtaget.

13/03/2019 1364 Hovedaktionær - beskatningsgrundlag fri bil

Byretten har afsagt en dom, hvor man ser bort fra et salg og senere tilbagekøb af en bil mellem hovedaktionæren og det af ham ejede selskab.

04/03/2019 1363 Hovedaktionærs køb af sommerhus

Højesteret har stadfæstet, at et sommerhus ikke kunne overdrages fra det af eneaktionæren ejede selskab til en værdi på 5,0 mio. kr. svarende til den offentlige ejendomsvurdering. Højesteret godkendte den af Skattestyrelsen skønsmæssigt ansatte handelsværdi på 10 mio. kr.

04/03/2019 1362 Arveafkald og køb af ejendom

Et blankt arveafkald og et køb af en fast ejendom til den offentlige ejendomsvurdering med fradrag af 15 % for at spare 480.000 kr. i boafgift var en dårlig forretning. Slutresultatet blev en skattepligtig personlig indkomst på 1,6 mio. kr.

04/03/2019 1361 To lovforslag fra erhvervsministeren

Erhvervsministeren har fremsat to lovforslag, hvor det ene afskaffer iværksætterselskabsformen, og det andet fastsætter det maksimale antal dage for udlejning af helårsbolig til ferie- og fritidsformål.

31/01/2019 1360 Aktier i virksomhedsordningen?

Landsskatteretten har afsagt en kendelse, der tillader, at midler i virksomhedsordningen kan investeres i aktier, når blot investeringen sker for midler i en pensionsordning omfattet af § 53 A.

31/01/2019 1359 Lovforslag om forhøjet befordringsfradrag mv.

Skatteministeren har fremsat lovforslag om permanent forhøjet befordringsfradrag til personer bosat i de såkaldte yderkommuner mv., indførelse af ø-fradrag, fradrag for passage af Kronprinsesse Marys Bro samt en nedsættelse af bundskatten.

24/01/2019 1358 Vedtaget lovforslag om medarbejderaktier mv.

Folketinget har i dag vedtaget L 114, der omhandler bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder, for opsparing i investeringsinstitutter og for tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter.

09/01/2019 1357 Husstandsvindmøller og solcelleanlæg - Momsregistrering og udtagningsmoms

Skattestyrelsen har udsendt et styresignal om, at husstandsvindmøller og solcelleanlæg uden oplagringskapacitet under den "gamle ordning" kan momsregistreres, også når produktionen er mindre end ejerens private elforbrug. Samtidig fastslås det, at beregningen af udtagningsmoms ved privat anvendelse af anlægget skal tage udgangspunkt i husstandsvindmøllen eller solcelleanlæggets forventede levetid. Der vil være mulighed for genoptagelse tilbage til 2012.