REVIFAXEN ER ET NYHEDSBREV, SOM VI UDGIVER. I REVIFAXEN ORIENTERER VI LØBENDE OM ÆNDRINGER I SKATTE- OG AFGIFTSPRAKSIS OG OM FORVENTEDE ELLER VEDTAGNE ÆNDRINGER I SKATTE-OG AFGIFTSLOVGIVNINGEN.

Revifaxen sendes pr. mail til revisorer, advokater og andre abonnenter. De Revifaxer, der offentliggøres her på hjemmesiden, er mindst 3 måneder gamle. Ønskes Revifaxen modtaget samme dag, som den udsendes, skal der tegnes et abonnement.

Vi har nedenfor indsat tidligere udsendte Revifaxer for 2019.

18/12/2019 1402 Nye regler for udtagningsmoms - stor betydning for fast ejendom

Folketinget har vedtaget nogle forskellige ændringer af reglerne for afregning af udtagningsmoms. De nye regler får bl.a. stor betydning i relation til nyopførte eller væsentligt renoverede bygninger. 

10/12/2019 1401 Rentesatser for selskabsskat

Skattestyrelsen har offentliggjort rentesatserne for selskabsskat for indkomståret 2019.

10/12/2019 1400 Restskat for 2019

Skattestyrelsen har offentliggjort rentesatserne for restskat og overskydende skat for personer.

06/12/2019 1399 Lovforslag i høring

Skatteministeren har sendt lovforslag i høring om ophævelse af hovedaktionærnedslaget og den skærpede beskatning af leasede firmabiler i ekstern høring. Lovforslagene forventes fremsat i Folketinget inden jul, men vil først blive færdigbehandlet og vedtaget i 2020.

03/12/2019 1398 Finanslovsaftalen er på plads

Aftalen om finansloven faldt på plads i går aftes. Aftalen betyder, at der blev brugt nogle yderligere penge til velfærd, klima mv., som skal finansieres. Finansieringen skal også ske ved stramninger på skatteområdet. 

22/11/2019 1397 Lovforslag på skatteområdet

Skatteministeren har fremsat nogle af de ved Folketingets åbning i oktober 2019 bebudede lovforslag.

18/11/2019 1396 Bankgaranti for exitskat - aktier med negativ anskaffelsessum

Landsskatteretten har truffet en afgørelse om, at betryggende sikkerhed for exitskat tillige skulle omfatte en bankgaranti for den udskudte skat af en negativ anskaffelsessum.

18/11/2019 1395 Lovforslag L 48

Skatteministeren har fremsat et lovforslag, der justerer de gældende CFC-regler og definitionen af fast driftssted, indfører fradrag for endelige underskud i udenlandske datterselskaber mv. og justerer reglerne om udarbejdelse af TP-dokumentation.

15/11/2019 1394 Folketinget vedtager snart flere ændringer af momsreglerne ved EU-varehandel

Fra den 1. januar 2020 sker der flere ændringer af momsreglerne ved EU-varehandel. Det bliver nemmere at etablere konsignationslagre (call off stocks) i Danmark, reglerne for moms ved kædehandel præciseres, mens kravene til dokumentation og indberetning af købers momsnummer ved momsfrit EU-salg skærpes.

29/10/2019 1393 Oplysningssekemaet - selskaber - felt 67

Ændring i kravene i indberetning af kontrollerede transaktioner for indkomståret 2019 - 5. mio. kr.-grænsen fjernes - mange selskaber bliver derfor berørt.

22/10/2019 1392 Indtræden af fuld dansk skattepligt - 180-dages reglen

Mange danskere bosat i udlandet kender 180-dages reglen lige så godt som rådgivere på dette felt. Der er ikke tale om en lovfæstet regel, men en "regel", der er skabt på baggrund af en række afgørelser og domme samt en udtalelse i 1972 fra det daværende Skattedepartement.

09/10/2019 1391 Lovforslag om skatteudskydelse ved salg af fast ejendom

Den forhenværende regering fremsatte tidligere på året et lovforslag om en sælgerpantebrevsmodel, der gav mulighed for skatteudskydelse af fortjeneste ved salg af fast ejendom. Lovforslaget var en del af finanslovsaftalen for 2019 med støtte fra Dansk Folkeparti. Lovforslaget bortfaldt, da Lars Løkke udskrev folketingsvalg.

Tre medlemmer fra partierne i den forhenværende regering har nu (delvist) genfremsat dette lovforslag med indledende bemærkninger om, at "Forslaget skal bidrage til at lette købers mulighed for at rejse den fornødne finansiering og dermed styrke mulighederne for generationsskifte"!

03/10/2019 1390 Udenlandsk indkomst og virksomhedsordningen

Højesteret har afsagt en dom, der betyder, at valg af virksomhedsordningen kan have den konsekvens, at der ikke opnås lempelse for betalt skat i udlandet.

03/10/2019 1389 Lovforslag fra skatteministeren

Skatteministeren har fremsat et lovforslag, der kan pålægge virksomheder at anvende et såkaldt digitalt salgsregistreringssystem. Endvidere indeholder lovforslaget en ændring af reglerne om udstedelse af skattekort til tredjelandsstatsborgere. 

02/10/2019 1388 Skattelovforslag

Skatteministeren fremsatte i går et lovforslag om fordeling af anskaffelsessum for aktier ved hovedaktionærers delsalg af aktier i selskaber med flere aktieklasser, opkøb af fordring og kursgevinstbeskatning mv. af skyldner, justering af reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse og beskatning af kapitalfondspartnere.

18/09/2019 1387 Fast driftssted - hjemmekontor

Når en virksomhed i udlandet ansætter en person, der bor i Danmark, vil der med stor sandsynlighed opstå et fast driftssted i Danmark og dermed dansk skattepligt for den udenlandske virksomhed. Reglerne gælder naturligvis også, når det er en dansk virksomhed, der ansætter en person i udlandet, som helt eller delvist skal udføre arbejdet i bopælslandet. 

17/09/2019 1386 Dobbeltdomicil

Skatterådet har truffet afgørelse om fastlæggelse af domicilland for en person, der var bosat i Polen og som i en årrække skulle arbejde i Danmark. Skatterådet fandt, at personens skattemæssige hjemsted var i Polen, og Danmark kunne derfor kun beskatte indkomst fra danske kilder, hvor beskatningsretten i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten måtte være tillagt Danmark.

13/09/2019 1385 Tab på regresfordringer

I Revifaxen nr. 1380 af 20/8-2019 har vi omtalt Vestre Landsrets dom refereret i SKM2019.305.VLR. Vestre Landsret nåede frem til, at en regresfordring mod en tidligere ægtefælle var erhvervet til kurs 0, idet ægtefællen var insolvent.

Dommen er efter vores opfattelse direkte i strid med de retningslinjer, som har været gældende siden 1992. Konsekvensen af dommen vil være, at der stort set aldrig vil være fradragsret for regresfordringer, idet debitor i langt de fleste tilfælde vil være insolvent. I modsat fald ville kautionen ikke være blevet kaldt.

05/09/2019 1384 EU-domstolen ændrer dansk momspraksis ved salg af bygninger til nedrivning

Salg af byggegrunde og nye bygninger er mompligtigt, mens salg af grunde med "gamle" bygninger er fritaget for moms. Hvis et salg af en grund med en "gammel" bygning sker med henblik på nedrivning og efterfølgende opførelse af en ny bygning, er salget dog ifølge Skattestyrelsens hidtidige praksis blevet anset for et momspligtigt salg af en byggegrund. EU-domstolen har den 4. september 2019 underkendt denne praksis og afgjort, at salg af en grund med en "gammel" bygning med henblik på nedrivning af bygningen som udgangspunkt ikke skal anses for en momspligtig byggegrund.

23/08/2019 1383 Fast driftssted - virksomhedsudøvelse gennem underleverandør

Vestre Landsret har afsagt en dom om fast driftssted for et litauisk selskab, der drev virksomhed i Danmark ved hjælp af en underleverandør. Dommens resultat blev fast driftssted.

22/08/2019 1382 Virksomhedsordningen - brutto- eller nettometoden?

Skatterådet har truffet en afgørelse, hvorefter nettometoden kan anvendes, når der i en eksisterende virksomhedsordning indskydes en virksomhed, der er erhvervet som arv.

21/08/2019 1381 En dyr tur i en mandskabsvogn - betaling af registreringsafgift

Østre Landsret har ændret en byretsdom med den konsekvens, at en virksomhedsejer måtte betale registreringsafgift af en mandskabsvogn, idet en medarbejders datter var med i mandskabsvognen.

20/08/2019 1380 Regresfordring mod fraskilt ægtefælle - tabsfradrag?

Venstre Landsret har afsagt en dom om en persons fradrag for tab på en regresfordring på en fraskilt ægtefælle. Landsretten fandt, at fordringens anskaffelsessum/kursværdi var 0 kr., da den fraskilte ægtefælle var insolvent. 

19/08/2019 1379 Skattefrihed for medarbejdere - personaletur til Dubai

Medarbejdere i et byggefirma skulle ikke beskattes af en arbejdsgiverbetalt personaletur til Dubai. Der var derimod ikke skattefrihed for ægtefæller, og medarbejderne skulle derfor beskattes af den merudgift, der havde været som følge af en ægtefælles deltagelse.

15/07/2019 1378 Ligningsloven § 33 A - ulønnet arbejde i Danmark

Skatterådet har truffet en afgørelse om, hvorvidt en person ville være berettiget til lempelse efter ligningslovens § 33 A, hvis han deltog i en generalforsamling i Danmark i et selskab, hvor han var ulønnet direktør.

12/07/2019 1377 Beskatningsgrundlag for fri bil

Østre Landsret har afsagt en dom om, hvad der skal forstås ved "nyvognsprisen" i relation til beskatningsgrundlaget for en bil, der ved anskaffelsen var mindre end tre år gammel. Forskellen mellem det påståede beskatningsgrundlag og det beløb, som Skattestyrelsen havde fastsat, var cirka 400.000 kr. 

12/07/2019 1376 Stilstandsforsikring - ingen beskatning af fri bil

Byretten i Århus har afsagt en dom, hvorefter en hovedaktionær undgik beskatning af bil, der var vinteropbevaret og stilstandsforsikret. 

27/06/2019 1375 Hybride obligationer

Der er risiko for, at den nye regering fremsætter lovforslag L233 om hybride obligationer. En vedtagelse af et sådan lovforslag kan betyde, at disse hybride obligationer ikke længere kan være placeret i virksomhedsskatteordningen. 

12/06/2019 1374 Ejendomsværdiskat for udenlandske ejendomme

Selvangivelsesfristen for personer, der ejer udenlandske ejendomme, er den 1. juli 2019. Skattestyrelsen har offentliggjort indekstal og afstandsprocent (SKM2019.288), så ejendomsværdiskatten kan beregnes.

15/05/2019 1373 Tidspunkt for indtræden af fuld dansk skattepligt - ny praksis?

Skatterådet har givet et bindende svar om indtræden af fuld dansk skattepligt i et tilfælde, hvor den ene ægtefælle flytter til Danmark, og den anden ægtefælle først tilflytter 10 måneder senere. Hvis man kun læser resumeet af afgørelsen, er der absolut intet overraskende i afgørelsen. Vælger man derimod at læse hele afgørelsen, synes der umiddelbart at være en ny fortolkning af indtræden af fuld dansk skattepligt i relation til 180-dages reglen.

01/05/2019 1372 Ny dobbeltbeskatningsoverenskomst med Frankrig?

Skatteministeren har i en pressemeddelelse oplyst, at der er indgået en principaftale med Frankrig om beskatning af pensioner, der udbetales fra Danmark til personer, der er bosat eller bosætter sig i Frankrig. Aftalen betyder, at en person ikke udsættes for dobbeltbeskatning af sine danske pensionsudbetalinger.

26/04/2019 1371 VSO - sikkerhedsstillelser

Sikkerhedsstillelser med aktiver i VSO for gæld uden for VSO, hvor sikkerhedsstillelserne er fra før den 11. juni 2014, og hvor sikkerhedsstillelserne fortsat består den 1. januar 2018.

12/04/2019 1370 Lovforslag om skatteudskydelse ved salg af fast ejendom

Skatteministeren har fremsat et lovforslag, som gør det muligt helt eller delvist at udskyde beskatning af fortjeneste ved salg af fast ejendom, når en del af salgssummen berigtiges med et sælgerpantebrev. Reglerne gælder for afståelser, der sker fra og med den 1. januar 2020.

11/04/2019 1369 Slut med IVS'er

Folketinget har vedtaget lovforslaget, der afskaffer iværksætterselskabsformen og nedsætter kapitalkravet i anpartsselskaber til 40.000 kr.

08/04/2019 1368 Brugtmoms ved salg af reservedele fra udrangerede biler - Ny praksis

Skattestyrelsen har udsendt et styresignal (SKM2019.189.SKTST) om, at praksis for autoophuggeres momsafregning ved salg af reservedele fra udrangerede biler købt af privatpersoner ændres på baggrund af en afgørelse fra EU-domstolen. Salget af reservedele omfattes nu af reglerne for afregning af brugtmoms. Der vil desuden være mulighed for genoptagelse tilbage til 2010.

05/04/2019 1367 Udlejning af helårsbolig til ferie- og fritidsformål

Folketinget har vedtaget L 188, der fastsætter grænser for udlejning af en ejers eller en brugers udlejning af den fulde helårsbolig til ferie- og fritidsformål.

03/04/2019 1366 Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet

Folketinget ønsker at præmiere folk, der bliver på arbejdsmarkedet, efter at de har nået folkepensionsalderen. Der er tale om en skattefri præmie på 30.000 kr. Men ikke til alle!

02/04/2019 1365 Vedtagne skattelovforslag

Et folketingsvalg er snart forestående. Men der arbejdes fortsat i folketingssalen, og to lovforslag på skatteområdet er vedtaget.

13/03/2019 1364 Hovedaktionær - beskatningsgrundlag fri bil

Byretten har afsagt en dom, hvor man ser bort fra et salg og senere tilbagekøb af en bil mellem hovedaktionæren og det af ham ejede selskab.

04/03/2019 1363 Hovedaktionærs køb af sommerhus

Højesteret har stadfæstet, at et sommerhus ikke kunne overdrages fra det af eneaktionæren ejede selskab til en værdi på 5,0 mio. kr. svarende til den offentlige ejendomsvurdering. Højesteret godkendte den af Skattestyrelsen skønsmæssigt ansatte handelsværdi på 10 mio. kr.

04/03/2019 1362 Arveafkald og køb af ejendom

Et blankt arveafkald og et køb af en fast ejendom til den offentlige ejendomsvurdering med fradrag af 15 % for at spare 480.000 kr. i boafgift var en dårlig forretning. Slutresultatet blev en skattepligtig personlig indkomst på 1,6 mio. kr.

04/03/2019 1361 To lovforslag fra erhvervsministeren

Erhvervsministeren har fremsat to lovforslag, hvor det ene afskaffer iværksætterselskabsformen, og det andet fastsætter det maksimale antal dage for udlejning af helårsbolig til ferie- og fritidsformål.

31/01/2019 1360 Aktier i virksomhedsordningen?

Landsskatteretten har afsagt en kendelse, der tillader, at midler i virksomhedsordningen kan investeres i aktier, når blot investeringen sker for midler i en pensionsordning omfattet af § 53 A.

31/01/2019 1359 Lovforslag om forhøjet befordringsfradrag mv.

Skatteministeren har fremsat lovforslag om permanent forhøjet befordringsfradrag til personer bosat i de såkaldte yderkommuner mv., indførelse af ø-fradrag, fradrag for passage af Kronprinsesse Marys Bro samt en nedsættelse af bundskatten.

24/01/2019 1358 Vedtaget lovforslag om medarbejderaktier mv.

Folketinget har i dag vedtaget L 114, der omhandler bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder, for opsparing i investeringsinstitutter og for tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter.

09/01/2019 1357 Husstandsvindmøller og solcelleanlæg - Momsregistrering og udtagningsmoms

Skattestyrelsen har udsendt et styresignal om, at husstandsvindmøller og solcelleanlæg uden oplagringskapacitet under den "gamle ordning" kan momsregistreres, også når produktionen er mindre end ejerens private elforbrug. Samtidig fastslås det, at beregningen af udtagningsmoms ved privat anvendelse af anlægget skal tage udgangspunkt i husstandsvindmøllen eller solcelleanlæggets forventede levetid. Der vil være mulighed for genoptagelse tilbage til 2012.