REVIFAXEN ER ET NYHEDSBREV, SOM VI UDGIVER. I REVIFAXEN ORIENTERER VI LØBENDE OM ÆNDRINGER I SKATTE- OG AFGIFTSPRAKSIS OG OM FORVENTEDE ELLER VEDTAGNE ÆNDRINGER I SKATTE-OG AFGIFTSLOVGIVNINGEN.

Revifaxen sendes pr. mail til revisorer, advokater og andre abonnenter. De Revifaxer, der offentliggøres her på hjemmesiden, er mindst 3 måneder gamle. Ønskes Revifaxen modtaget samme dag, som den udsendes, skal der tegnes et abonnement.

Vi har nedenfor indsat tidligere udsendte Revifaxer for 2020.

25/09/2020 1436 Udlån til far ikke anset for omfattet af reglerne for kapitalejerlån

Landsskatteretten har i en nyligt offentliggjort afgørelse (SKM2020.386.LSR) vurderet, at et udlån til faren fra datterens selskab ikke skulle anses for et ulovligt kapitalejerlån.

24/09/2020 1435 Det er blevet endnu sværere at anvende A/B-modellen i generationsskiftesituationer

Skattestyrelsen har udsendt et styresignal, der ændrer værdiansættelsesprincippet ved anvendelse af A/B-modellen. Med udgangspunkt i styresignalet skal der således fremadrettet også ses på gevinstmulighederne i relation til aktierne eller anparterne ved anvendelse af A/B-modellen.

24/09/2020 1434 Afskaffelse af nøgen-ind/nøgen-ud-modellen (Københavnermodellen)

Skattestyrelsen har udsendt et styresignal, der skærper beskatningen i situationer, hvor medarbejdere køber aktier eller anparter i det selskab, hvori de er ansat, til indre værdi eller en anden favørkurs som led i en incitamentsordning.

01/09/2020 1433 Lovforslag i høring vedr. forældrekøb i virksomhedsordningen

Skatteministeren har udsendt et lovforslag i høring, som vedrører forældrekøb i virksomhedsordningen. Med det udsendte lovforslag i høring skal der fremadrettet ske reduktion af kapitalafkastgrundlaget og beregnes rentekorrektion af en teknisk beregnet gældsandel vedr. forældrekøbsejendommen.

28/08/2020 1432 Indregistrering på papegøjenummerplader medfører beskatning af fri bil

Byretten har i SKM2020.346.BR endnu en gang fastslået, at indregistrering af en bil på papegøjenummerplader medfører beskatning efter reglerne for fri bil.

24/08/2020 1431 Udlejning af biler til ansatte medfører beskatning af bil

Landsskatteretten har i SKM2020.331.LSR truffet afgørelse om, at når en virksomhed udlejer biler til sine ansatte, medfører det beskatning hos de ansatte, uanset at de ansatte betaler en leje.

21/08/2020 1430 Genoptagelse af skatteansættelser, hvor aktiver og passiver er blevet udtaget fra virksomhedsordningen i strid med virksomhedsskattelovens regler

Der er udsendt et styresignal, der behandler de situationer, hvor Skattestyrelsen har behandlet udtagning af finansielle aktiver og finansielle kontrakter fra virksomhedsordningen forkert.

20/08/2020 1429 Lovforslag i høring - forhøjelse af fradragsmuligheder for udviklingsomkostninger

Skatteministeren har udsendt et lovforslag i høring omkring midlertidig forhøjelse af mulighederne for fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed (udviklingsomkostninger).

06/07/2020 1428 Mulighed for genoptagelse - aktiver/passiver udtaget af virksomhedsordningen

Skattestyrelsen har offentliggjort et styresignal (SKM2020.297), der giver mulighed for genoptagelse i situationer, hvor Skattestyrelsen fejlagtigt har udtaget aktiver/passiver primo indkomståret samt finansielle kontrakter til 0 kr. i værdi.

06/07/2020 1427 COVID19-styresignal

Skattestyrelsen har udsendt et styresignal (SKM2020.298), der præciserer, hvordan den aktuelle situation som følge af det globale udbrud af COVID-19 påvirker Danmarks fortolkning af dobbeltbeskatningsoverenskomster i forhold til vurderingen af fast driftssted. ledelsens sæde, fysiske personers skattemæssige hjemsted og lønindkomst for fysiske personer, der arbejder i flere lande.

06/07/2020 1426 Finansielle kontrakters tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed

Skattestyrelsen har offentliggjort et styresignal, der præciserer, hvornår finansielle kontrakter kan anses at have tilstrækkelig tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed.

29/06/2020 1425 Ejendomsværdiskat for udenlandske ejendomme

Selvangivelsesfristen for 2019 er for personer som bekendt udskudt til den 1. september 2020. Skattestyrelsen har offentliggjort indekstal og afstandsprocent (SKM2020.276), så beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskat for udenlandske ejendomme kan opgøres.

19/06/2020 1424 Øget antal hjemmearbejdsdage for øresundspendlere

Stattestyrelsen har udsendt en vejledning om "Coronaepidemi og øget antal hjemmearbejdsdage for danske øresundspendlere".

15/06/2020 1423 Styresignal om moms ved salg af grunde med bygninger bestemt til nedrivning

I september 2019 blev Skattestyrelsens hidtidige praksis om momspligt ved salg af grunde med bygninger bestemt til nedrivning underkendt af EU-domstolen. Ifølge Domstolen kan salg af en grund ikke anses som salg af en momspligtig byggegrund, når der på leveringstidspunktet er opført en bygning på grunden. Skattestyrelsen har nu udsendt et styresignal om praksisændringen, herunder muligheden for genoptagelse.

09/06/2020 1422 Lempelse af 180-dages reglen, 42-dages reglen og forskerskatteordningen

Folketinget har i dag vedtaget L 199, der lemper 180-dages reglen, 42-dages reglen og forskerskatteordningen som følge af covid-19.

09/06/2020 1421 De oversete indberetningspligter

Virksomheder skal i dag foretage en lang række indberetninger til Skattestyrelsen herunder eKapital. Vi vil her kort gøre opmærksom på udvalgte indberetningspligter, som særligt selskaber skal være ekstra opmærksomme på. Reglerne for disse lovpligtige indberetninger fremgår af skatteindberetningsloven.

03/06/2020 1420 Lovforslag om 180-dages reglen, 42-dages reglen og forskerskatteordningen

Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 199), der skal indføre en række midlertidige tiltage for at afbøde de skattemæssige konsekvenser, som udlandsdanskere, udstationerede og personer på forskerskatteordningen oplever som følge af de restriktioner, der er indført for at inddæmme spredning af covid-19.

29/05/2020 1419 Forlængelse af betalingsfrister for A-skat, AM-bidrag og moms

Regeringen vil indfase betalingsfristerne på A-skat, AM-bidrag og moms langsommere end planlagt. Det sker for at forbedre virksomhedernes likviditet under coronakrisen og sikre danske job.

28/05/2020 1418 Gode nyheder til udlandsdanskere, udstationerede og forskerbeskattede

Skatteministereiet har netop meddelt, at regeringen vil indføre en række midlertidige lempelser for udlandsdanskere, udstationerede personer og personer på forskerordningen.

26/05/2020 1417 Husk blanket 05.021

Som led i de ændrede krav til indberetning af kontrollerede transaktioner er en gammel blanket blevet støvet af. Blanketten hedder 05.021 og medfører (og har altid medført), at hovedaktionærer skal foretage indberetning til Skattestyrelsen af årets kontrollerede transaktioner.

26/05/2020 1416 Forslag om ændring af ejendomsskatter fremsat

Der er fremsat lovforslag (L194 2019/20) omkring ændring af ejendomsskatter. Lovforslaget har til hensigt at lempe ejendomsbeskatningen, videreføre den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld samt foretage tilpasninger vedrørende tilbagebetalingsordningen og beregningsgrundlaget for grundskyld mv. Årsagen til dette er, at det har vist sig nødvendigt at udskyde omlægningen af boligskatterne fra 2021 til 2024.

Det forventes, at lovforslaget skal træde i kraft pr. 1. juli 2020, såfremt det vedtaget i Folketinget.

15/05/2020 1415 Ny skatterådgiver i Revitax

Vi kan med glæde meddele, at Martin Christensen er tiltrådt i Revitax A/S pr. 1. april 2020.

12/05/2020 1414 Nye regler på vej ved overdragelse af fast ejendom mellem nærtstående personer

Skatteministeriet lægger med et nyt høringsudkast op til ændring af den såkaldte +/- 15 %-regel ved overdragelse af fast ejendom til nærtstående personer. Samtidig har Skattestyrelsen sendt et udkast til et nyt styresignal i høring, hvor Skattestyrelsen skriver deres opfattelse af, hvornår der foreligger særlige omstændigheder, der gør, at +/- 15 %-reglen ikke kan anvendes.

04/05/2020 1413 Højesteretsdom om beskatning af udbytte

Højesteret har afsagt en dom om beskatning af udbytte i en sag om et generationsskifte, der delvis var finansieret ved en forbeholdt udbytteret for sælger/faderen. Højesteret var ikke overraskende af den opfattelse, at udbytte skal beskattes hos de aktuelle aktionærer.

20/04/2020 1412 Udlån af indbetalt moms og forlængelse af betalingfrister for lønsumsafgift

Regeringen foreslår på baggrund af den igangværende coronakrise at styrke små og mellemstore danske virksomheders likviditet yderligere ved at udlåne allerede indbetalt moms til virksomhederne samt forlænge betalingsfristerne for lønsumsafgift.

16/03/2020 1411 Udskydelse af betalingsfrister for moms og B-skat

Regeringen foreslår på baggrund af den igangværende coronakrise at styrke små og mellemstore danske virksomheders likviditet ved at udskyde betalingsfristerne for moms og B-skat.

11/03/2020 1410 Udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag og A-skat

Regeringen har på baggrund af den igangværende coronakrise besluttet at styrke danske virksomheders likviditet ved at udskyde betalingsfristerne for moms, AM-bidrag og A-skat

05/03/2020 1409 Frivillig acontoskat for selskaber

20. marts 2020 er en dato, hvor mange selskaber vælger at indbetale frivillig acontoskat. Satserne for tillæg til restskat mv. for indkomståret 2020 kendes endnu ikke, men forventes at være i samme størrelsesorden som for indkomståret 2019.

20/02/2020 1408 Dokumentationskrav ved EU-afhentningskøb

Skattestyrelsen har meddelt, at det ikke er decideret lovkrav, at en virksomhed overholder de nye skærpede krav til dokumentation ved momsfrit EU-salg af varer, når der er tale om såkaldt afhentningskøb.

30/01/2020 1407 Skattelovforslag vedtaget

Folketinget har i dag vedtaget lovforslag om afskaffelse af hovedaktionærnedslag, ændret beskatningsgrundlag for biler, hvor der sker genberegning af registreringsafgift, nedsættelse af bundskatten samt lempelse i registreringsafgiften og beskatningsgrundlaget for el- og pluginhybridbiler.

23/01/2020 1406 Brexit - hvad betyder det for skat, moms, told og afgifter?

Storbritannien har besluttet sig for at forlade EU. Det sker den 31. januar 2020.

23/01/2020 1405 Solcelleanlæg og pengetankreglen

Landsskatteretten har stadfæstet et bindende svar fra Skatterådet, hvorefter investering i solcelleanlæg er at betragte som passiv kapitalanbringelse i relation til pengetankreglen.

21/01/2020 1404 Selvangivelsesomvalg

Højesteret har afsagt en dom, der underkender Skattestyrelsens opfattelse, herunder adgangen til selvangivelsesomvalg forudsætter, at der er en direkte sammenhæng mellem det valg, en skatteyder har truffet, og den ændring, som skattemyndighederne efterfølgende foretager.

02/01/2020 1403 Godtgørelse af energiafgifter - satser for 2020

Momsregistrerede virksomheder kan få godtgjort energiafgifter til såkaldte procesformål. Afgifterne samt satserne for godtgørelse ændres en smule i 2020.