REVIFAXEN ER ET NYHEDSBREV, SOM VI UDGIVER. I REVIFAXEN ORIENTERER VI LØBENDE OM ÆNDRINGER I SKATTE- OG AFGIFTSPRAKSIS OG OM FORVENTEDE ELLER VEDTAGNE ÆNDRINGER I SKATTE-OG AFGIFTSLOVGIVNINGEN.

Revifaxen sendes pr. mail til revisorer, advokater og andre abonnenter. De Revifaxer, der offentliggøres her på hjemmesiden, er mindst 3 måneder gamle. Ønskes Revifaxen modtaget samme dag, som den udsendes, skal der tegnes et abonnement.

Vi har nedenfor indsat tidligere udsendte Revifaxer for 2020.

28/05/2020 1418 Gode nyheder til udlandsdanskere, udstationerede og forskerbeskattede

Skatteministereiet har netop meddelt, at regeringen vil indføre en række midlertidige lempelser for udlandsdanskere, udstationerede personer og personer på forskerordningen.

26/05/2020 1417 Husk blanket 05.021

Som led i de ændrede krav til indberetning af kontrollerede transaktioner er en gammel blanket blevet støvet af. Blanketten hedder 05.021 og medfører (og har altid medført), at hovedaktionærer skal foretage indberetning til Skattestyrelsen af årets kontrollerede transaktioner.

26/05/2020 1416 Forslag om ændring af ejendomsskatter fremsat

Der er fremsat lovforslag (L194 2019/20) omkring ændring af ejendomsskatter. Lovforslaget har til hensigt at lempe ejendomsbeskatningen, videreføre den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld samt foretage tilpasninger vedrørende tilbagebetalingsordningen og beregningsgrundlaget for grundskyld mv. Årsagen til dette er, at det har vist sig nødvendigt at udskyde omlægningen af boligskatterne fra 2021 til 2024.

Det forventes, at lovforslaget skal træde i kraft pr. 1. juli 2020, såfremt det vedtaget i Folketinget.

15/05/2020 1415 Ny skatterådgiver i Revitax

Vi kan med glæde meddele, at Martin Christensen er tiltrådt i Revitax A/S pr. 1. april 2020.

12/05/2020 1414 Nye regler på vej ved overdragelse af fast ejendom mellem nærtstående personer

Skatteministeriet lægger med et nyt høringsudkast op til ændring af den såkaldte +/- 15 %-regel ved overdragelse af fast ejendom til nærtstående personer. Samtidig har Skattestyrelsen sendt et udkast til et nyt styresignal i høring, hvor Skattestyrelsen skriver deres opfattelse af, hvornår der foreligger særlige omstændigheder, der gør, at +/- 15 %-reglen ikke kan anvendes.

04/05/2020 1413 Højesteretsdom om beskatning af udbytte

Højesteret har afsagt en dom om beskatning af udbytte i en sag om et generationsskifte, der delvis var finansieret ved en forbeholdt udbytteret for sælger/faderen. Højesteret var ikke overraskende af den opfattelse, at udbytte skal beskattes hos de aktuelle aktionærer.

20/04/2020 1412 Udlån af indbetalt moms og forlængelse af betalingfrister for lønsumsafgift

Regeringen foreslår på baggrund af den igangværende coronakrise at styrke små og mellemstore danske virksomheders likviditet yderligere ved at udlåne allerede indbetalt moms til virksomhederne samt forlænge betalingsfristerne for lønsumsafgift.

16/03/2020 1411 Udskydelse af betalingsfrister for moms og B-skat

Regeringen foreslår på baggrund af den igangværende coronakrise at styrke små og mellemstore danske virksomheders likviditet ved at udskyde betalingsfristerne for moms og B-skat.

11/03/2020 1410 Udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag og A-skat

Regeringen har på baggrund af den igangværende coronakrise besluttet at styrke danske virksomheders likviditet ved at udskyde betalingsfristerne for moms, AM-bidrag og A-skat

05/03/2020 1409 Frivillig acontoskat for selskaber

20. marts 2020 er en dato, hvor mange selskaber vælger at indbetale frivillig acontoskat. Satserne for tillæg til restskat mv. for indkomståret 2020 kendes endnu ikke, men forventes at være i samme størrelsesorden som for indkomståret 2019.

20/02/2020 1408 Dokumentationskrav ved EU-afhentningskøb

Skattestyrelsen har meddelt, at det ikke er decideret lovkrav, at en virksomhed overholder de nye skærpede krav til dokumentation ved momsfrit EU-salg af varer, når der er tale om såkaldt afhentningskøb.

30/01/2020 1407 Skattelovforslag vedtaget

Folketinget har i dag vedtaget lovforslag om afskaffelse af hovedaktionærnedslag, ændret beskatningsgrundlag for biler, hvor der sker genberegning af registreringsafgift, nedsættelse af bundskatten samt lempelse i registreringsafgiften og beskatningsgrundlaget for el- og pluginhybridbiler.

23/01/2020 1406 Brexit - hvad betyder det for skat, moms, told og afgifter?

Storbritannien har besluttet sig for at forlade EU. Det sker den 31. januar 2020.

23/01/2020 1405 Solcelleanlæg og pengetankreglen

Landsskatteretten har stadfæstet et bindende svar fra Skatterådet, hvorefter investering i solcelleanlæg er at betragte som passiv kapitalanbringelse i relation til pengetankreglen.

21/01/2020 1404 Selvangivelsesomvalg

Højesteret har afsagt en dom, der underkender Skattestyrelsens opfattelse, herunder adgangen til selvangivelsesomvalg forudsætter, at der er en direkte sammenhæng mellem det valg, en skatteyder har truffet, og den ændring, som skattemyndighederne efterfølgende foretager.

02/01/2020 1403 Godtgørelse af energiafgifter - satser for 2020

Momsregistrerede virksomheder kan få godtgjort energiafgifter til såkaldte procesformål. Afgifterne samt satserne for godtgørelse ændres en smule i 2020.