REVIFAXEN ER ET NYHEDSBREV, SOM VI UDGIVER. I REVIFAXEN ORIENTERER VI LØBENDE OM ÆNDRINGER I SKATTE- OG AFGIFTSPRAKSIS OG OM FORVENTEDE ELLER VEDTAGNE ÆNDRINGER I SKATTE-OG AFGIFTSLOVGIVNINGEN.

Revifaxen sendes pr. mail til revisorer, advokater og andre abonnenter. De Revifaxer, der offentliggøres her på hjemmesiden, er mindst 3 måneder gamle. Ønskes Revifaxen modtaget samme dag, som den udsendes, skal der tegnes et abonnement.

Vi har nedenfor indsat tidligere udsendte Revifaxer for 2021.

16/12/2021 1498 Rentesatser for selskabsskat for 2021

Skattestyrelsen har offentliggjort rentesatserne for selskabsskat for indkomståret 2021. 

16/12/2021 1497 Restskat for 2021

Skattestyrelsen har offentliggjort rentesatserne for restskat og overskydende skat for personer. 

07/12/2021 1496 Indsendelse af transfer pricing-dokumentation for indkomståret 2021

Efter Folketingets vedtagelse af lovforslag L 28/2020 af den 3. december 2020 skal danske virksomheder indsende deres transfer pricing-dokumentation til Skattestyrelsen for indskomstår, der starter den 1. januar 2021 eller senere. Se tidligere Revifax nr. 1449 af 11. december 2020. 

07/12/2021 1495 Lempelse af de danske transfer pricing-dokumentationskrav er endelig vedtaget

Folketinget har den 25. november 2021 vedtaget lovforslag nr. 7A (2021), der lemper reglerne omkring transfer pricing-dokumentation for rent danske transaktioner. 

01/12/2021 1494 Dom fra Østre Landsret om overdragelse af ejendom med fradrag af 15 %

Østre Landsret har afsagt en dom om overdragelse af en udlejningsejendom til børn og børnebørn. Ejendommen var overdraget til den offentlige ejendomsvurdering med fradrag af 15 %. Landsretten fandt, at der forelå særlige omstændigheder, hvorfor værdiansættelsescirkulæret fra 1982 ikke kunne anvendes. 

01/12/2021 1493 Højesteretsdom om entreprise kontra arbejdsudleje

Højesteret har taget stilling til, hvorvidt en kontrakt om okulation af roser mv. kunne anses for entreprisearbejde, eller om der var tale om arbejdsudleje. Højesteret fandt i modsætning til Vestre Landsret, at der var tale om leje af arbejdskraft. 

24/11/2021 1492 Højesteretsdom - 10 år tilbage - ej fradrag for tab

Højesteret har taget stilling til, om Skattestyrelsen ved ændring af indkomsten 10 år tilbage kan undlade at nedsætte indkomsten for de år, hvor lagerbeskattede værdipapirer gav underskud. Svaret var ja. 

22/11/2021 1491 Lovforslag om udvidelse af parcelhusreglen

Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 88) om at udevide parcelhusreglen, så fortjeneste ved afståelse af en ejerbolig inklusive et grundareal på under 1.400 m2 ikke skal beskattes, hvis den, der ejer ejendommen, er afgået ved døden og havde anmodet om udstykning inden dødsfaldet. 

17/11/2021 1490 Lovforslag om ændringer i pensionsbeskatningsloven

Skatteministeren har fremsat et lovforslag (L 75), der giver yderligere muligheder for at korrigere fejlindbetalinger til pensionsordninger. Der foreslås endvidere flere smårettelser, eksempelvis at indestående på børneopsparings- og selvpensioneringskonti ikke længere kan anvendes til køb af unoterede aktier. 

17/11/2021 1489 Lovforslag om ændring af sømandsbeskatningsloven

Skatteministeren har fremsat et lovforslag (L 74), der skal sikre, at reglerne om sømandsfradrag er i overensstemmelse med EU-retten. Lovforslaget indeholder endvidere ændringer, der skal forbedre anvendelsen af den eksisterende refusionsordning for sandsugere. 

17/11/2021 1488 Vigtigheden af dokumentation for afholdte forsøgs- og forskningsudgifter

Byretten i Lyngby har afsagt dom i "silkesagen". Dommen går imod Landsskatterettens afgørelse og giver Skatteministeriet medhold i, at de afholdte udgifter ikke kan fradrages som forsøgs- og forskningsudgifter, samt at der ikke kan opnås udbetaling af skattekredit. 

11/11/2021 1487 Salg af ejendom til under kostpris medførte maskeret udlodning

Byretten i Herning har afsagt en dom (SKM2021.542.BR), der følger op på en allerede kendt praksis, hvor der statueres maskeret udlodning i situationer, hvor en nyopført ejendom sælges til under kostprisen. 

03/11/2021 1486 Nyt cirkulære får betydning for værdiansættelse af fast ejendom ved familieoverdragelser

Skatteministeren har offentliggjort et nyt cirkulære, der ændrer værdiansættelsen af fast ejendom i forbindelse med familieoverdragelser, hvor der er modtaget en ny offentlig ejendomsvurdering. 

22/10/2021 1485 Lovforslag om beskatningstidspunkt for visse beløb efter COVID-19-hjælpepakker mv.

Skatteministeren har fremsat et lovforslag (L 8), der indeholder en ny bestemmelse i ligningsloven, nemlig § 8 X. Denne bestemmelse angiver beskatningstidspunktet for forudbetalte beløb. Endvidere angiver bestemmelsen fradragstidspunktet ved tilbagebetaling af beløb. Endelig er der en hjælpende hånd til andelsforeninger, der tidligere hovedsageligt har haft omsætning med minkavlere. 

22/10/2021 1484 Lovforslag om korttidsudlejning af helårsbolig

Skatteministeren har fremsat et lovforslag, der justerer/præciserer skattereglerne for korttidsudlejning af en helårsbolig en del af året og /eller udlejning af en del af boligen (værelsesudlejning). 

21/10/2021 1483 Lovforslag om ladestandere i virksomhedsordningen mv.

Skatteministeren har fremsat et lovforslag (L &), der vil indføre skattefrihed for ladestandere for selvstændig erhvervsdrivende m.fl. efter de samme regler, som gælder for lønmodtagere. 

01/10/2021 1482 Seneste nyt om +/-15 %-reglen ved overdragelse af fast ejendom

Skatterådet har netop offentliggjort en række bindende svar, hvori der tages stilling til, hvorvidt forskellige overdragelser af fast ejendom til børn kan ske efter værdiansættelsescirkulæret fra 1982 (cirkulære nr. 185 af 17. november 1982), dvs. til +/-15 % af den seneste offentlige ejendomsvurdering. 

14/09/2021 1481 Beskatning af influencere

Den skattemæssige behandling af influencere er vanskelig, bl.a. grundet den vanskelige skattemæssige vurdering af, om influencere er lønmodtagere, selvstændige eller honorarmodtagere. Skatterådet har nu i SKM2021.445.SR bidraget lidt til, hvordan den skattemæssige behandling af modtagne goder iflg. Skatterådet bør være. 

13/09/2021 1480 Fradrag for lønudgifter til forgæves afholdte byggeprojekter

Lønudgifter afholdt i forbindelse med opførsel af et aktiv skal aktiveres sammen med aktivets øvrige opførselsudgifter (anskaffelsessummen). I den forbindelse kan lønudgifter, som er afholdt til et forgæves afholdt byggeprojekt, ikke fradrages direkte som en driftsudgift. Fradraget kan derimod først ske, når projektet er endeligt opgivet. 

12/08/2021 1479 Udkast til lovforslag i høring omkring beskatning af COVID-19-hjælpepakker

Skatteministeren har fremsat et udkast til lovforslag i høring, som er med til at præcisere, hvornår COVID-19-hjælpepakkerne skal beskattes. Dette betyder, at der nu skabes klarhed over, hvornår en COVID-19-hjælpepakke mv. skal medregnes til den skattepligtige indkomst, samt hvilke muligheder er er for fradrag ved en evt. senere tilbagebetaling.

22/06/2021 1478 Ejendomsværdiskat for udenlandske ejendomme

Selvangivelsesfristen for 2020 er for perosner udskudt fra den 1. juli 2021 til den 1. september 2021. Skattestyrelsen har oggentliggjort indekstal og afstandsprocent (SKM2021.320), så beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskat for udenlandske ejendomme kan opgøres.

11/06/2021 1477 Udlejning af den ene lejlighed i et tofamiliehus

Landsskatteretten har afsagt en kendelse, hvor den skattepligtige indkomst ved korttidsudlejning af den ene lejlighed i et tofamiliehus kunne opgøres med et bundfradrag på 24.000 kr.

11/06/2021 1476 Landsretsdom om beneficial owner

Beneficial owner-sagerne drejer sig om, hvorvidt danske selskaber skulle have indeholdt dansk kildeskat ved betaling af renter eller udbytte til deres udenlandske moderselskaber. Ved manglende indeholdelse af dansk skat er spørgsmålet herefter, om de danske selskaber hæfter for denne kildeskat.

Østre Landsret har i maj 2021 afsagt en dom, hvor Skatteministeriet stort set har fået medhold i, at der skulle have været indeholdt skat, og at det udbetalende selskab hæfter for den manglende skat. Sagen er indbragt for Højesteret.

09/06/2021 1475 Er en autocamper et egnet alternativ til en privat bil?

Højesteret har afsagt en dom om, hvorvidt en autocamper var omfattet af de almindelige regler for beskatning af fri bil, eller om der var tale om et specialkøretøj. Højesteret konkluderede, at der skulle ske beskatning efter de almindelige regler for fri bil.

03/06/2021 1474 Ny skatterådgiver i Revitax

Vi byder velkommen til David Vinther.

02/06/2021 1473 Skattelovforslag om tidligere minkavlere mv. er vedtaget

Folketinget har i går vedtaget L 211 A, som blandt andet omhandler særlige regler for tidligere minkavlere og minkafhængige erhverv. Der er også sket ændringer af beskatningen for visse foreninger, og det skattefri bundfradrag ved uddeling fra visse fonde er forhøjet. 

02/06/2021 1472 Ændrede regler for succession i virksomhedsordningen

Et flertal i Folketinget har den 1. juni 2021 vedtaget L 133 (2020/21), som medfører forringede muligheder for succession i virksomhedsordningen, herunder i forhold til opsparet overskud. Hensigten med ændringerne er ifølge Skatteministeren at dæmme op for det, som Skatteministeren kalder "Utilsigtet udnyttelse af de gældende regler ved succession i virksomhedsordningen".

01/06/2021 1471 Landsretsdom om entreprisekontrakt contra arbejdsudleje

Østre Landsret har afsagt en principiel dom i den første sag om arbejdsudleje for håndværksopgaver siden stramningen af arbejdsudlejereglerne i 2012. Landsretten fandt, at håndværksopgaverne blev udøvet som et naturligt led i ejendomsselskabernes drift mv., og opgaverne var i øvrigt ikke tilstrækkeligt udskilt, hvorfor der var tale om leje af arbejdskraft. Dommen er indbragt for Højesteret.

01/06/2021 1470 Husk at anvende de korrekte rubrikker på selvangivelsen

Højesteret har afsagt en dom, hvor skattemyndighedernes afslag på ekstraordinær genoptagelse blev stadfæstet.

25/05/2021 1469 Højesteretsdom om TP-dokumentation

Et selskabs transfer pricing-dokumentation var så mangelfuld, at skattemyndighederne kunne fastsætte selskabets skattepligtige indkomst skønsmæssigt, og Højesteret fandt ikke grundlag for at tilsidesætte skønnet. 

25/05/2021 1468 Underskudsfremførsel - tomt selskab?

Vestre Landsret har afsagt en dom om fortolkningen af selskabsskattelovens § 12 D, stk. 2, der er en værnsregel imod salg af "tomme" underskudsselskaber. Sagen blev på grund af dens principielle karakter behandlet af Vestre Landsret som første instans. 

21/05/2021 1467 Udskydelse af oplysningsfrister

Skatteministeren har udskudt oplysningsfristerne, herunder bl.a. for indsendelse af oplysningsskemaer, som nu senest skal være indberettet den 1. september 2021.

28/04/2021 1466 Særlige omstændigheder +/- 15 % Højesteret

Højesteret har i kendelse af 26. april 2021 angående +/- 15 %-reglen underkendt Skifteretten i Lyngby og Østre Landsrets afgørelser om, at Skattestyrelsen kunne få udmeldt syn og skøn ud fra devisen om, at "særlige omstændigheder" kan begrundes i tilsvarende salg i området og afkastningsgrad. Højesteret har med denne afgørelse fastslået., at "særlige omstændigheder" ikke alene kan begrundes i højere priser ved tilsvarende salg i området og anden afkastningsgrad, ligesom Højesteret igen har fastslået, at det er det offentlige, som er den nærmeste til at bære risikoen, hvis den offentlige ejendomsvurdering er for lav, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. 

22/04/2021 1465 Lovforslag om EU-retlig tilpasning af foreningsbeskatning mv.

Skatteministeren har fremsat et lovforslag (L 211), der blandt andet ændrer beskatningen af foreninger og danske investeringsinstitutter. Begge ændringer skyldes, at de danske regler ikke må være i strid med EU-retten. Lovforslaget indeholder også andre ændringer, såsom en særregel i boafgiftsloven og virksomhedsskatteloven for tidligere minkavlere og minkafhængige følgeerhverv.

22/04/2021 1464 En udbytteskat på 44 % - men kun for særligt udvalgte

Folketinget har vedtaget et lovforslag (L 150), der gælder for EU's sortliste over skattelylande. Betalinger til modtagere i disse lande kan ikke skattemæssigt fratrækkes, og ved udlodning af udbytte fra et dansk selskab skal der i visse tilfælde indeholdes en dansk udbytteskat på 44 %.

20/04/2021 1463 Pas på ved skattefri virksomhedsomdannelser

I forbindelse med bl.a. skattefri virksomhedsomdannelser er det vigtigt at være opmærksom på konsekvenserne, såfremt der fx er opnået rentefrie momslån eller A-skat og AM-bidragslån som følge af de særlige COVID-19 hjælpepakker.

16/04/2021 1462 De nye gunstigere afskrivningsregler

Folketinget har vedtaget lovforslaget (L 178) om forhøjelse af beløbsgrænsen for straksafskrivning af småaktiver, afskrivningsgrundlaget for fabriksnye driftsmidler og fradrag for FoU-afgifter.

25/03/2021 1461 Skattefrihed for visse arbejdsgiverbetalte gavekort er en realitet

Folketinget har vedtaget lovforslag L 161. Det betyder, at medarbejdere ikke skal betale skat af gavekort til restaurationer og lignende og en forhøjelse af det maksimale fradrag i BoligJobordningen. Nogle Covid-19-regler er endvidere justeret.

25/03/2021 1460 Nye momsregler ved internethandel

Den 1. juli 2021 ændres momsreglerne for såkaldt fjernsalg til andre EU-lande, i praksis internetsalg af varer fra Danmark til privatpersoner i andre EU-lande. Flere danske virksomheder vil blive pligtige til at betale moms i andre EU-lande. Samtidig forenkles selve afregningen af moms i andre lande, således at momsregistrering i de enkelte lande ikke længere er en nødvendighed.

24/02/2021 1459 Lovforslag om forbedrede afskrivningsmuligheder mv.

Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 178) om forhøjelse af grænsen for straksafskrivning mv., midlertidig forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for nye driftsmidler og forlængelse af den midlertidige forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed. 

23/02/2021 1458 Nye momslån kræver indberetning den 1. marts

Folketinget har vedtaget de nye momslån omtalt i vores Revifax udsendt den 29. januar. En forudsætning for at kunne søge om de nye lån er, at der sker korrekt indberetning af moms den 1. marts 2021.

12/02/2021 1457 Nye regler for beskatning af fri bil mv.

Folketinget har vedtaget lovforslag L 129, der ændrer beskatningen af fri bil fra og med 1. juli 2021. Endvidere er der indført skattefrihed for arbejdsgiverbetalte ladestandere til elbiler mv. Endelig er der indført et særligt bundfradrag ved privat udlejning af nul- og lavemissionsbiler.

10/02/2021 1456 Lovforslag om BoligJobordningen og visse skattefritagelser mv.

Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 161) om forbedring af BoligJobordningen i 2021, skattefritagelse af visse arbejdsgiverbetalte gavekort til oplevelsesøkonomi i 2021 og COVID-19-test mv. samt skattefrihed af tilbagebetalt COVID-19-støtte.

29/01/2021 1455 Ny momslåneordning og udvidelse af A-skattelåneordningen

Regeringen foreslår på baggrund af den igangværende coronakrise at styrke danske virksomheders likviditet ved at indføre en ny momslåneordning og udvide A-skattelåneordningen. Endvidere udskydes betalingsfristen for A-skat og AM-bidrag i maj 2021.

25/01/2021 1454 Udtagningsmoms på ejendomme - Nye regler træder i kraft

Vi orienterede ultimo 2019 om, at Folketinget havde vedtaget nye regler for afregning af udtagningsmoms på ejendomme. Skatteministeriet har nu offentliggjort, at de nye regler træder i kraft d. 1. juli 2021.

21/01/2021 1453 Lovforslag om ændret beskatning af fri bil

Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 129), der blandt andet omhandler ændring af registreringsafgiften for person- og varebiler, forhøjelse af brændstofforbrugsafgiften og vægtafgiften samt omlægning af brændstofforbrugsafgiften til en CO2-baseret afgift. Lovforslaget omhandler også et par justeringer på skatteområdet - opgørelse af beskatningsgrundlaget for fri bil og indkomst ved udlejning af nul- og lavemissionsbiler.

20/01/2021 1452 Lovforslag om rentefrie lån til indberettet A-skat mv.

Skatteministeren har fremsat lovforslag om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og AM-bidrag samt udskydelse af betalingsfrist for registreringsafgift af motorkøretøjer i forbindelse med COVID-19. Lovforslaget forventes vedtaget i Folketinget den 26. januar 2021.

11/01/2021 1451 Styresignal med mulighed for genoptagelse af endelige underskud fra udenlandske datterselskaber, faste driftssteder og fast ejendom

Skattestyrelsen har offentliggjort et styresignal, der beskriver mulighederne for genoptagelse i situationer, hvor et dansk selskab har fravalgt international sambeskatning, men hvor der er realiserede endelige underskud i udenlandske datterselskaber, faste driftssteder og fast ejendom.