REVIFAXEN ER ET NYHEDSBREV, SOM VI UDGIVER. I REVIFAXEN ORIENTERER VI LØBENDE OM ÆNDRINGER I SKATTE- OG AFGIFTSPRAKSIS OG OM FORVENTEDE ELLER VEDTAGNE ÆNDRINGER I SKATTE-OG AFGIFTSLOVGIVNINGEN.

Revifaxen sendes pr. mail til revisorer, advokater og andre abonnenter. De Revifaxer, der offentliggøres her på hjemmesiden, er mindst 3 måneder gamle. Ønskes Revifaxen modtaget samme dag, som den udsendes, skal der tegnes et abonnement.

Vi har nedenfor indsat tidligere udsendte Revifaxer for 2022.

21/12/2022 1529 Hastebehandling af lovforslag

Regeringen fremsatte den 19. december 10 lovforslag, der forventes vedtaget i morgen den 22. december. Et af forslagene er den midlertidige bevillingslov, således at der fortsat kan opkræves skatter i Danmark!

21/12/2022 1528 Gælder arbejdsudlejereglerne ved en aftale mellem to danske virksomheder?

En dom fra Vestre Landsret fastslår, at hvis en dansk virksomhed formidler udenlandsk arbejdskraft til en anden dansk virksomhed, er det slutbrugeren, der hæfter for arbejdsudlejeskatten.

20/12/2022 1527 Ligningslovens § 33 A - kan man ikke blot selv vælge

Østre Landsret har afsagt en principiel dom om muligheden for at anvende ligningslovens § 33 A. Hvis det ikke er i arbejdsgivers interesse mv., at man opholder sig i udlandet, kan ligningslovens § 33 A ikke anvendes, selv om betingelserne for anvendelse umiddelbart er opfyldt.

15/12/2022 1526 Ingen ny skatteminister

Jeppe Bruus fortsætter som skatteminister i den nye SVM-regering. Hvad ved vi mere - ikke så meget!

12/12/2022 1525 Restskat for 2022

Skattestyrelsen har offentliggjort rentesatserne for restskat og overskydende skat for personer. 

12/12/2022 1524 Ændring af praksis ved kreditorskifte af kapitalejerlån

Skattestyrelsen har ved styresignal af 17. november 2022 taget stilling til en ændring af praksis vedrørende beskatning af kapitalejerlån som konsekvens af vestrelandsretsdommen kommenteret i SKM2022.206.DEP, da Skatteministereiet tog bekræftende til genmæle.

09/12/2022 1523 Rentesatser for selskabsskat for 2022

Rentesatserne for selskabsskat for indkomståret 2022 er lidt højere end sidste år, men det kan vel næppe vække den store forundring.

15/11/2022 1522 +/- 15 %'s -reglen - overdragelse af fast ejendom

I 2022 (SKM2022.507) har Højesteret fastslået, at +/1 15 %'s-reglen i værdiansættelsescirkulæret skal fortolkes på samme måde, uanset om der er tale om arv eller gave.

I 2016 fastslog højesteret, at skattemyndighederne skal acceptere en værdiansættelse foretaget efter 15 %'s-reglen, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.

Landsskatteretten har på ny taget stilling til problematikken "særlige omstændigheder".

16/09/2022 1521 Gratis opladning af elbiler

Skatterådet har taget stilling til de skatte-, moms- og afgiftsmæssige konsekvenser, hvis en virksomhed tilbyder medarbejdere, kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere gratis opladning af deres elbiler. 

06/07/2022 1520 Udkast til lovforslag omkring lagerbeskatning af ejendomme

Der er nu langt om længe udsendt et udkast til lovforslag i høring omkring lagerbeskatning af ejendomme.

01/07/2022 1519 Fristen for indsendelse af TP-dokumentation for selskaber, der har indkomstår 1. januar 2021 - 31. december 2021

Udskydelse af fristen for TP-dokumentation

30/06/2022 1518 Fristen er den 7. juli 2022 for selskaber

Skattestyrelsen har udskudt fristen til den 7. juli 2022 for indberetning af selskabsselvangivelser.

27/05/2022 1517 Opsamlingsheat - skattelovforslag

Lovmøllen på skatteområdet er gået helt i stå. Og dog har der i den senere tid indsneget sig nogle småændringer.

11/05/2022 1516 Moms ved Airbnb-udlejning af lejligheder

Landsskatteretten har i 2021 og 2022 truffet flere afgørelser om momspligten ved udlejning gennem Airbnb. To af disse afgørelser (SKM2021.687.LSR og SKM2022.150.LSR) statuerer momspligt ved udlejning af selvstændige lejligheder. 

03/05/2022 1515 Højere befordringsfradrag og skattefri kørselsgodtgørelse

På grund af de stigende priser på brændstof har Skatterådet forhøjet fradraget for befordring mellem hjem og arbejdsplads samt satserne for skattefri kørselsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel.

07/04/2022 1514 Beskatningsgrundlag af fri bil - en vinder

Skatteministereiet har taget bekræftende til genmæle i en sag indbragt for byretten, hvor firmabilejerens påstand var, at beskatningsgrundlaget skulle udgøre fakturaprisen (leasingselskabets indkøbspris).

30/03/2022 1513 Næringsejendomme kan nu overdrages efter 1982-cirkulæret

Landsskatteretten har i SKM2022.157 slået fast, at næringsejendomme kan overdrages med udgangspunkt i værdiansættelsescirkulæret fra 1982.

30/03/2022 1512 En fejlekspedition blev ikke anset som et ulovligt kapitalejerlån

Skatterådet har i SKM2002.151.SR anset en fejlekspedition for ikke at udgøre et ulovligt kapitalejerlån.

29/03/2022 1511 Tysk beskatning ved indbetaling til dansk pensionsordning

Skatterådet har afgivet et bindende svar om credit for betalt tysk skat af indbetalinger til en dansk pensionsordning.

24/03/2022 1510 Frankrig og Spanien - overgangsreglerne fra 2008

Skattestyrelsen har udsendt et styresignal om overgangsreglerne for beskatning af danske pensioner ved genindtræden af fuld dansk skattepligt.

18/03/2022 1508 Splitleasing - kørsel for koncernselskaber

Landsskatteretten har afsagt en kendelse, der fastslår, at kørsel på vegne af et koncernselskab, der ikke er kontraktpart i en splitleasingaftale, ikke er erhvervsmæssig kørsel.

16/03/2022 1507 Arbejdsgiverbetalt skærm til computeren

Skatterådet har taget stilling til, hvor mange tommer en arbejdsgiverbetalt hjemmeskærm til computeren normalt må være, uden der skal ske beskatning.

17/02/2022 1506 Dobbeltbeskatningsoverenskomst med Frankrig

14 år er gået, siden Danmark opsagde dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Frankrig. En ny overenskomst har set dagens lys, og den forventes at få virkning fra og med den 1. januar 2023, hvilket dog afhænger af, om såvel Frankrig som Danmark får ratificeret aftalen inden udgangen af 2022.

11/02/2022 1505 Fri bil og bogføring VSO

Landsskatteretten fandt, at en person, som anvendte VSO, skulle beskattes af værdi af fri bil af to leasede biler, da bogføringen af driftsudgifter var sket hos virksomheden og ikke i personligt regi. En efterfølgende regnskabsmæssig fordeling af udgifterne var ikke tilstrækkelig.

10/02/2022 1504 Lovforslag om afskaffelse af håndværkerfradraget

Den nye skatteminister har fremsat et lovforslag om afskaffelse af håndværkerfradraget fra og med den 1. april 2022.

03/02/2022 1503 Dækningsafgift for 2022

For ejendomme, hvor der betales dækningsafgift, sker der væsentlige ændringer ved opkrævning af dækningsafgiften for 2022.

31/01/2022 1502 Reformpakke for dansk økonomi

Regeringen indgik sammen med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne en aftale, der bl.a. skal sikre fortsatte investeringer i fremtiden. 

26/01/2022 1501 En status på lagerbeskatning af fast ejendom

Det er snart lang tid siden, at det kom frem, at det planlægges at indføre lagerbeskatning på selskabers udlejnings- og investeringsejendomme, men hvad er status egentlig?

12/01/2022 1500 Husk fristen for indberetning af oplysninger til eKapital

Virksomhedernes indberetningspligter er i dag mange og fortsat stigende. Dette betyder, at visse frister, herunder fristen for indberetning til eKapital, ofte bliver overset. Vi vil derfor kort gøre opmærksom på denne og samtidig gøre særligt opmærksom på forhold, man som indberetningspligtig skal påse.

11/01/2022 1499 Moms af ekspropriationserstatning

Skattestyrelsen udsendte kort inden jul et styresignal (SKM2021.700.SKT), som ændrer praksis for afregning af moms ved modtagelse af ekspropriationserstatning og giver mulighed for genoptagelse tilbage til 2013.