REVIFAXEN ER ET NYHEDSBREV, SOM VI UDGIVER. I REVIFAXEN ORIENTERER VI LØBENDE OM ÆNDRINGER I SKATTE- OG AFGIFTSPRAKSIS OG OM FORVENTEDE ELLER VEDTAGNE ÆNDRINGER I SKATTE-OG AFGIFTSLOVGIVNINGEN.

Revifaxen sendes pr. mail til revisorer, advokater og andre abonnenter. De Revifaxer, der offentliggøres her på hjemmesiden, er mindst 3 måneder gamle. Ønskes Revifaxen modtaget samme dag, som den udsendes, skal der tegnes et abonnement.

Vi har nedenfor indsat tidligere udsendte Revifaxer for 2023.

30/05/2023 1550 Renter ved efterangivelse af moms og afgifter

Med virkning fra den 1. juli 2023 skal der betales renter ved efterangivelse af moms og afgifter.

08/05/2023 1549 Lovforslag om ejendomsværdiskat mv. for boligejere fra og med 2024

Skatteministeren har fremsat to lovforslag (L 113 og L 114), der skal udmønte boligskatteforliget fra 2017 og kompensationsaftalen fra 2020.

28/04/2023 1548 Opsigelse af overenskomsten med Rusland

Skatteministeriet har sendt et lovforslag i høring, der skal bemyndige regeringen til at opsige Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomst med Rusland.

27/04/2023 1547 Lovforslag om likviditetshjælp

Skatteministeren har fremsat et lovforslag (L 112), der midlertidigt udskyder betalingsfristen for AM-bidrag og A-skat. Der foreslås endvidere en midlertidig forhøjelse af standardfradraget for dagplejemødre.

25/04/2023 1546 Sælgerfinansiering i virksomhedsordningen

Østre Landsret har afsagt en dom, hvor sælgerfinansiering i virksomhedsskatteordningen i forbindelse med delsalg af landbrug blev anset for et privat udlån og dermed en hævning.

24/04/2023 1545 Udlån fra virksomhedsordningen - erhvervsmæssigt?

En byret har taget stilling til, hvorvidt et udlån fra en virksomhedsordning til en af virksomhedens samarbejdspartnere var erhvervsmæssigt eller skulle anses som privat og dermed en hævning.

18/04/2023 1544 Højesteretsdom om skat af gældseftergivelse i et K/S

Højesteret har givet Skatteministeriet medhold i, at kommanditister var skattepligtige af en kursgevinst, selv om det modsatte fremgik af Den Juridiske Vejledning.

17/04/2023 1543 Højesteretsdomme om beskatning af bitcoins

De to første højesteretsdomme om beskatning af bitcoins er afsagt den 30. marts 2023. Højesteret slår fast, at gevinster på bitcoins, der var modtaget ved donationer og mining som led i ikke-erhvervsmæssig virksomhed, var skattepligtige (vederlagsnæring).

14/04/2023 1542 Solceller og vindmøller - pengetankreglen

Højesteret har taget stilling til, hvorvidt et selskabs investering i solceller og vindmøller var passiv kapitalanbringelse. Dette var tilfældet blandet andet henset til, at der ikke var fremlagt oplysninger, der kunne godtgøre det modsatte.

13/04/2023 1540 Dansk beskatning af udenlandsk pension

Skatterådet har afgivet et bindende svar (SKM2023.142) om dansk beskatning af udbetalinger fra en schweizisk pensionsordning, hvor der i Schweiz havde været bortseelsesret fra arbejdsgiverens indbetalinger, hvorimod disse var blevet beskattet i Danmark. Svaret var, at der skulle betales dansk skat af udbetalingerne. 

11/04/2023 1541 Lavere godtgørelse af energiafgiften på brændsler fra den 1. april 2023

I slutningen af marts 2023 vedtog Folketinget at nedsætte retten til godtgørelse af afgiften på fossile brændsler. 

31/03/2023 1539 Lovforslag om fradrag for lønforsikringer mv.

Skatteministeren har fremsat et lovforslag (L 76), der omhandler fradrag for lønforsikringer og fagligt kontingent samt en nedsættelse af bundskatten. 

31/03/2023 1538 Lovforslag om beskatning i Danmarks eksklusive økonomiske zone!

Skatteministeren har fremsat lovforslag nr. L 73, der blandt andet omhandler indførelse af begrænset skattepligt ved udøvelse af visse aktiviteter i Danmarks eksklusive økonomiske zone, det vil sige uden for 12-sømilegrænsen.

17/02/2023 1537 Fuld skattepligt ved leje af lejlighed via Airbnb

Et ægtepar bosiddende i USA lejede en Airbnb-lejlighed i Danmark for en periode på 5 måneder i forbindelse med ferie mv. og børns skolegang. Skatterådet var af den opfattelse, at der indtrådte fuld dansk skattepligt, men det skattemæssige hjemsted var USA.

15/02/2023 1536 Beskatning af FN-pensioner

Landsskatteretten har afsagt en kendelse om skattefrihed for den del af udbetalingerne fra en FN-pension, der kan henføres til arbejdsgiverens indbetalinger. 

31/01/2023 1535 Momsfradragsret i tilskudsfinansierede virksomheder

Skattestyrelsen har udsendt et styresignal om opgørelse af momsfradrag i virksomheder, der udover momspligtige indtægter også modtager tilskud. 

25/01/2023 1534 Pengetankreglen - solceller og vindmøller

Højesteret har taget stilling til, hvorvidt et selskabs investering i solcelle- og vindmøllevirksomhed skulle anses som passiv kapitalanbringelse. Efter en konkret vurdering nåede Højesteret frem til, at investeringen måtte anses for passiv kapitalanbringelse, hvorfor overdragelsen af anparterne ikke kunne ske med skattemæssig succession.

25/01/2023 1533 Lovkatalog mv.

Regeringen offentliggjorde den 17. januar 2023 et lovkatalog over de forslag, som den planlægger at fremsætte inden vinterferien.

23/01/2023 1532 Selvstændigt erhvervsdrivende eller lønmodtager?

Højesteret har taget stilling til, om erhvervsdykkere, der arbejdede på et off-shore-projekt i Nordsøen, skulle anses som lønmodtagere eller selvstændigt erhvervsdrivende. 

11/01/2023 1531 Vær opmærksom på styresignal SKM2023.2SKTST af 5. januar 2023
11/01/2023 1530 Vedtagne lovforslag

Den 19. december 2022 fremsatte vores nye skatteminister to lovforslag, som blev til tre og vedtaget den 22. december 2022. Lovforslagene er omtalt i ReviFaxen nr. 1529.